Aktuality z odboru

Vzhledem k příznivému počasí bylo v prvním březnovém týdnu zahájeno plošné čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 11.03.2015, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 147×

Po celý měsíc bude probíhat v sídlišti Sever. V dubnu se pak předpokládá provedení další etapy čištění, která by se měla soustředit na centrum města a ulice v okolí blanenské nemocnice.

Vodní díla v rámci „čisté vody“ v roce 2014

zveřejněno: 26.02.2015, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 157×

Úsek vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí, kromě jiných činností, i jako speciální stavební úřad (vodoprávní úřad). Přísluší mu povolování a kolaudace staveb, které se dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) označují jako vodní díla.

Likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren volí stále poměrně značný počet stavebníků

zveřejněno: 07.02.2015, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 196×

Z loňského přehledu výkonu státní správy Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen „ORP Blansko“), je zřejmé, že likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren (dále jen „DČOV“) volí stále poměrně značný počet stavebníků.

Havárie vodovodního potrubí na Písečné

zveřejněno: 15.01.2015, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 334×

Dne 15. ledna 2015 pracovníci Vodárenské akciové společnosti, a.s. odstraňují havárii na vodovodním řadu v ulici Pod Javory, kde došlo k poškození potrubí. Pro občany je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Oprava by měla být dokončena do 14:00 hodin téhož dne.

Sběrná střediska odpadů na území ORP Blansko

zveřejněno: 28.12.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 349×

Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných středisek odpadů neboli sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob.

Čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 11.12.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 231×

V průběhu celého roku 2014 bylo prováděno plošné čištění dešťových vpustí, které se zanášejí splachem inertních posypových materiálů používaných v zimním období a v dalších ročních obdobích splaveninami po vydatnějších deštích.

Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 21.11.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 404×

V těchto dnech začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Čištění dešťových vpustí v Blansku

zveřejněno: 30.09.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 315×

Do konce září bude provedeno plošné čištění dešťových vpustí na Starém Blansku, sídlišti Podlesí a v ulicích 9. května, Chelčického, Erbenově, Leoše Janáčka, Wolkerově, Stařeckého, nám. Míru, Bartošově a Fűgnerově. Současně s tímto čištěním budou řešeny i havarijní situace vzniklé díky deštivému období v srpnu a na počátku září. Uvedenou etapou bude letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu a dubnu 2015.

Na Blanensku počítají s regenerací silničních alejí

zveřejněno: 20.09.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 452×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal koncem loňského roku souhlasné stanovisko k projektu „Regenerace silničních alejí SÚS JMK oblasti Blansko“ (dále jen „projekt“), který zpracoval Ing. Jaroslav Krejčí ze Znojma.

Stanování vyžaduje v určitých lokalitách povolení

zveřejněno: 22.07.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 725×

S obdobím letních prázdnin souvisí pořádání letních stanových táborů v přírodě. Mezi oblíbené a zvláště vyhledávané lokality k táboření patří zejména místa s nedotčenou přírodou.

Péče o památné stromy a významné krajinné prvky

zveřejněno: 22.06.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 621×

Počátkem letošního roku provedl Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko v rámci svého správního obvodu revizi orientačních map a tabulí označujících šest registrovaných významných krajinných prvků a čtyři skupiny památných stromů, které byly instalovány v roce 2007.

Oprava požární nádrže v Těchově

zveřejněno: 25.05.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 550×

Ve druhé polovině uplynulého týdne byla vypuštěna voda z těchovské požární nádrže a od pondělí 12. května 2014 zahájila společnost MOYSES s. r. o. práce na stavbě „Těchov – oprava požární nádrže“.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 29.04.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 510×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Pozvánka na Chovatelskou přehlídku

zveřejněno: 04.04.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 590×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou k vidění nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 08.03.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 685×

Díky příznivému počasí bylo v posledním únorovém týdnu provedeno plošné čištění dešťových vpustí v jižní části města Blanska od ulic Údolní a Kollárovy po sídliště Písečná. Provádění dalších etap čištění dešťových vpustí se v tomto roce předpokládá v měsících dubnu (sídliště Zborovce) a září (sídliště Podlesí a městské části Blanska).

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2013

zveřejněno: 26.01.2014, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 683×

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2013 vydáno 94 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,8524 hektarů.

Podmínky vydání rybářského lístku

zveřejněno: 26.12.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1075×

Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu měsíců prosince a ledna přicházejí na Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.

Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 20.11.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 952×

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Vodní díla v Blansku čeká zimní přestávka

zveřejněno: 31.10.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 864×

Ke dni 31. října 2013 bude v Blansku ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na náměstí Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a také kašen na náměstí Svobody i v zámeckém parku. Po zimní přestávce bude jejich provoz opět obnoven v příštím roce koncem měsíce dubna.

Došlo k novele zákona o odpadech

zveřejněno: 24.10.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1143×

Od 1. října tohoto roku platí novela zákona o odpadech, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 169/2013 Sb. Má za cíl odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.

V Blansku přibudou další dva požární hydranty

zveřejněno: 06.10.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 979×

Odbor životního prostředí informuje o provedených a plánovaných akcích v oblasti vodního hospodářství.

Novinky z ochrany přírody v oblasti kácení dřevin

zveřejněno: 26.09.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1053×

Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která zásadně uvolňuje přístup ke kácení dřevin v soukromých zahradách a současně zpřísňuje podmínky pro kácení alejí.

Většina honiteb již má své nájemce

zveřejněno: 07.08.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1258×

Výběrová řízení na další desetiletý pronájem honiteb státního podniku Lesy České republiky, s. p. se chýlí ke konci. Na území obce s rozšířenou působností Blansko se jedná o 11 honiteb z celkového počtu 28, z nichž devět vlastní přímo Lesy České republiky, s. p. a dvě honitby pak spoluvlastní v rámci honebního společenstva.

Zalesňování na Blanensku

zveřejněno: 30.07.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1145×

Oproti loňskému roku se letos v lesích správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) začalo zalesňovat s měsíčním zpožděním, tedy až po 15. dubnu.

Loni bylo na území správního obvodu ORP Blansko vyprodukováno téměř 138 tun odpadu

zveřejněno: 05.06.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1225×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, každý rok za pomoci speciálního programu zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko).

Myslivecký rok 2012/2013 na území ORP Blansko

zveřejněno: 19.05.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1116×

Posledním březnovým dnem roku 2013 skončil myslivecký rok 2012/2013. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 12. až 14. dubna tohoto roku v Černé Hoře.

Obnova provozu vodních zařízení po zimním období

zveřejněno: 28.04.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 884×

Město Blansko začalo v prvním březnovém týdnu díky zlepšeným klimatickým podmínkám plošně čistit dešťové vpustě v lokalitě kolem páteřní ulice Sadová a na Starém Blansku. Práce však musely být pro další příděl sněhu přerušeny a pokračovat budou ve druhém čtvrtletí tohoto roku dle schváleného harmonogramu. Na konec dubna je naplánováno zahájení provozu fontán na náměstí Republiky i Svobody, v zámeckém parku a pítka na ulici Rožmitálova.

Rybářská sezona klepe na dveře

zveřejněno: 13.04.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1320×

Zahájení rybářské sezony na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně vody tekoucí zařazené do schválených rybářských revírů. Ačkoli na vodách mimopstruhových již někteří nedočkavci loví, za řádné zahájení rybářské sezony se považuje právě 16. duben.

Myslivci se připravují na chovatelskou přehlídku

zveřejněno: 08.04.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1122×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou představeny chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale jsou zde k vidění i různé trofejové rarity.

Světový den vody v roce 2013

zveřejněno: 31.03.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1154×

Světový den vody se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 1992 každoročně slaví dne 22. března, aby se tak připomenul význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Téma letošního Světového dne vody zní: „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.

Ochrana přírody v roce 2012

zveřejněno: 11.03.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1183×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal na úseku ochrany přírody v roce 2012 celkem 82 rozhodnutí.

Likvidace odpadních vod pomocí domovních čistíren

zveřejněno: 10.02.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1670×

Investoři novostaveb rodinných domů popřípadě i při rekonstrukcích stávajících domů musí řešit mimo jiné i způsob likvidace odpadních vod, které vznikají užíváním těchto objektů.

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2012

zveřejněno: 30.01.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1724×

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2012 vydáno celkem 102 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 14,5178 hektarů.

Činnost odboru životního prostředí v roce 2012

zveřejněno: 21.01.2013, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1483×

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko se skládá ze dvou oddělení, a to z oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší a dále z oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství. V roce 2012 vykonávalo jednotlivé činnosti odboru celkem devět pracovníků.

Rybářské lístky

zveřejněno: 23.12.2012, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 2064×

Každoročně na přelomu letopočtů, v průběhu měsíců prosince a ledna, přicházejí na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.

Myslivost na Blanensku

zveřejněno: 07.12.2012, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1602×

Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také naháněk na zvěř černou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 11.11.2012, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1805×

V těchto dnech na MěÚ stále přibývá žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušné formuláře k žádostem tohoto typu pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí, na podatelně MěÚ na nám. Republiky 1, anebo na internetových stránkách města Blansko.

Do lesů v okolí Senetářova se opět smí

zveřejněno: 20.10.2012, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1461×

Necelé dva měsíce trvalo odstraňování následků po větrné smršti spojené se silnou bouří, která dne 6. srpna 2012 způsobila v lesích katastrálního území Senetářov rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů.

Do lesů v okolí Senetářova je dočasně zakázán vstup

zveřejněno: 24.08.2012, odbor životního prostředí,
zprávy z MěÚ, přečteno: 1154×

Dočasný zákaz vstupu do lesů stanovený nařízením rady 3/2012 platí na pozemcích postižených větrnou smrští. V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy í stromy s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních porostů. Jde tedy o opatření z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Odbor sídlí v budově

náměstí Republiky 1
678 01 Blansko

budova úřadu na náměstí Republiky
Budova na mapě

49.361250, 16.644844


epodatelna@blansko.cz, info
datová schránka: ecmb355

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.