Úřad pro zastupování státu hledá majitele nemovitostí. Pokud se nepřihlásí, hrozí, že o ně přijdou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, kterých se tato výzva týká, je zveřejněný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upozorňuje, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom (ve smyslu § 1045, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

23. 8. 2021, 13:58 h