Město nabízí k pronájmu nebytové prostory - veterinární ordinaci

Město Blansko vyhlašuje záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 80,00 m2  v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 149 na ul. Sadová 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 174-zast. plocha v k. ú. Blansko) za účelem pronájmu jako veterinární ordinace nebo obdobné zařízení. 

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc  (osvobozeno od DPH) + energie, přičemž minimální výše nájemného musí činit 10.000 Kč/měsíc)
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

 Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na odboru správy a rozvoje města.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Sadová 2 – NEOTVÍRAT" do 11.02.2022 do 10.00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem nebudou brány v potaz a budou považované za neplatné.

 

24. 1. 2022, 14:30 h | odbor správy a rozvoje města