Doklady potřebné pro uzavření manželství

23. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4535×

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko si nejprve rezervují termín sňatku, nejlépe při osobní návštěvě na pracovišti matriky odboru vnitřních věcí, které se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Termíny svatebních obřadů I. pol. 2010 viz níže.

Uzavření manželství

Na matrice snoubenci obdrží k vyplnění tiskopis „Dotazník k uzavření manželství“. Do stanoveného termínu k odevzdání vyplněného dotazníku, snoubenci k tomuto tiskopisu předloží:

 • platný průkaz totožnosti (OP, CD)rodný list
 • doklad o státním občanství – (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu ( lze prokázat občanským průkazem)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství ( pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela ( pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodné listy společných dětí ( pokud snoubenci již společné děti mají)
 • rodné listy dětí nevěsty ( pokud otec těchto dětí není znám a není v rodném listu dítěte uveden)

Snoubenec, který je cizincem, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost ( např. CD)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství ( lze prokázat cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno (údaje o  právní způsobilosti k uzavření manželství, osobním stavu a  pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu)
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince ( tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v  dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se na území České republiky uznává na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka, kterého si snoubenci zajistí na vlastní náklady.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Úředně určenou místností k uzavření manželství u Matričního úřadu Blansko je obřadní síň, která se nachází v budově Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 3. Doba pro uzavírání manželství byla stanovena od 11.00 do 15.00 hodin.

Svatební obřady jsou rovněž uzavírány v prostorách blanenského zámku. V tomto případě je vybírán správní poplatek ve výši 2 500 Kč + 1000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost.

Správní poplatek je rovněž vybírán za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 3 000 Kč, správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, činí 2 000 Kč, správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu, činí 1 000 Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku. Bez tohoto dokladu nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství před matričním úřadem.

Bližší informace snoubenci obdrží na matrice odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko, která se nachází v přízemí budovy městského úřadu na nám. Republiky 1. Tel. 516 775 807 – paní Havlíčková, 516 775 808 – paní Hynková.

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ v  I. POLOLETÍ roku 2010

Duben

17.04.2010 – zámek
24.04.2010 - radnice

Květen

15.05.2010 – radnice

Červen

05.06.2010 – zámek
19.06.2010 – radnice
26.06.2010 – zámek

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.