Práce v urnovém háji

22. září 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4026×

Na podzim loňského roku byly na hřbitově v Blansku provedeny stavební práce, které spočívaly v zadláždění chodníků a cestiček v urnovém háji a jejich odvodnění. Na tyto práce v letošním roce navazuje další úprava urnového háje, a to obnova travnatých ploch a vyrovnání hrobových míst tak, aby vznikly ucelené řady. Současné práce zajišťuje správce hřbitova se souhlasem Města Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na stávajících plochách jsou nájemníky hrobových míst vysazeny různé dřeviny, květiny, okolo epitafních desek jsou umístěny různé ohrádky se štěrkem. Tyto věci jsou při úpravách urnového háje správcem pohřebiště postupně odstraňovány.

hrbitov-blansko

Na prováděné úpravy byli již na podzim loňského roku nájemníci dopisy upozorněni. Na toto oznámení nebyla, až na několik konkrétních dotazů, žádná odezva. Teprve při provádění prací se objevilo několik námitek, především k odstraňování porostů.

Z tohoto důvodu bychom rádi upozornili na Řád pohřebiště, ze kterého vyjímáme:

  • Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
  • Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
  • Nájemce hrobového místa je povinen do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
  • Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

Protože hřbitov je městský pozemek plně se na něj vztahuje i Vyhláška č. 4/2001 o ochraně městské zeleně ve městě Blansku, která mimo jiné říká:

  • V městské zeleni je zejména zakázáno provádět jakékoli úpravy a výsadby bez souhlasu vlastníka (správce).

Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou nájemníky hrobových míst provedené úpravy kolem hrobových míst a vysazená zeleň v rozporu s platnými předpisy. Uvedené předpisy se týkají celého hřbitova, tzn., že platí i mimo urnový háj. Žádáme proto všechny nájemníky, aby uvedené předpisy dodržovali a případnou výsadbu předem konzultovali se správcem pohřebiště.

Milan Vítek, Odbor komunální údržby

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter