„Míříme k vydání stavebního povolení,“ říká místostarosta Ing. Jindřich Král

28. listopadu 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4148×

Již jsme psali o tom, jak se realizace projektu „Ochrana vod povodí Dyje“, jehož podprojektem je „Aglomerace Blansko — Ráječko — Boskovice“, projeví v Blansku. Dnes se podíváme do dalších míst (okolních obcí), jichž se výstavba projektu, schváleného v Bruselu, dotkne.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Máme dvě lokality mimo Blansko,“ říká Ing. Král, „jsou to Horní Lhota a Dolní Lhota. Vezmeme si každou lokalitu zvlášť. Projekt řeší odvedení splaškových vod z místní části Horní Lhota do společné čerpací stanice, která bude výtlakem čerpat splaškové vody z Horní Lhoty a Ráječka přes průmyslovou zónu do hlavního sběrače, vedoucího na čerpací stanici u ČKD a odtud výtlakem na čistírnu odpadních vod. Kanalizace je zhruba dimenzována na 390 ekvivalentních obyvatel ( tj. fiktivní počet obyvatel, který by produkoval dané množství znečištění — pozn. ar). V Horní Lhotě je dneska 388 obyvatel a je předpoklad asi 50 m3 splaškových vod denně. Navrženo je 2 909 m kanalizace, přípojek ve veřejné části bude 395 m, celkem tedy v Horní Lhotě bude asi 3 300 m kanalizace.“

Jaký je současný stav v Horní Lhotě?

„Dnes je v Horní Lhotě dešťová kanalizace, do které je povoleno zaústění i splaškových vod, které odtékají do Hornolhotského potoka. V současnosti tam není oddělená kanalizace.“

Přejděme k Dolní Lhotě a současnému stavu, asi se příliš neliší?

„Kanalizace Dolní Lhoty ústí do dvou potoků, a to do Dolnolhotského a Lhotského potoka. Jsou tam tři vyústě, dvě jdou do náhonu v Dolní Lhotě a třetí do řeky u trati směrem k Blansku. Budovaná kanalizace určitě přispěje ke zkvalitnění čistoty řeky Svitavy. V Dolní Lhotě je kanalizace dimenzována na 655 ekvivalentních obyvatel, v současné době tam žije 615 obyvatel, denní průtok splaškových vod je počítán na 85 m3. Délka navržené kanalizace je 2 939 m, veřejná část domovních přípojek 741 m. Čerpací stanice v místech u přejezdu u Dolní Lhoty bude čerpat splaškovou vodu k Univě, a to je úsek 1 254 m, takže celková délka je 4 934 m. Součástí kanalizace jsou i čtyři čerpací stanice, z toho tři na území Dolní Lhoty a jedna, která bude čerpat splaškové vody přes průmyslovou zónu.“

Při přípravě byla nutná jednání s majiteli pozemků. Jak probíhala?

„Jak v Horní Lhotě, tak v Dolní Lhotě jsme jednali minimálně asi se 110 vlastníky a jednání někdy nebyla jednoduchá, ale převážná část občanů vyslovila souhlas bez jakýchkoliv připomínek. Někde jsme museli uzavírat úplatná věcná břemena, ve dvou případech vlastníci nesouhlasili s tím, aby kanalizace vedla přes jejich pozemky, museli jsme projekt upravit. Nejdůležitější pro nás byl výtlačný řad. Zastupitelstvo, bohužel, však neodsouhlasilo směnu pozemků s jedním vlastníkem, tak i tady musíme projekt techniky pozměnit.“

Opravdu se zastupitelé takto zachovali?

„Někteří zastupitelé si neuvědomili potřebnost jednoduchosti řešení, takže se jejich zamítnutím stavba trošičku prodraží, ale musíme se s tím vypořádat. Mohu říci, že s obyvateli, kteří jsou blanenští, problémy nebyly, ale s obyvateli mimoblanenskými, kteří tam mají kus nějakého pozemku, s těmi byly problémy. Chtějí na souhlasu svým způsobem vydělat. Ale jednání vesměs dobře dopadla a míříme k vydání stavebního povolení.“

Pozvolna se spěje k době, kdy opravdu z Blanska nic škodlivého do řeky nepůjde.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter