Změny v sazebníku správních poplatků

19. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 6290×

Zcela nový zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, který až na jednu malou výjimku nabývá účinnosti dne 16. 1. 2005, přináší celou řadu změn ve výši správních poplatků. Tyto změny jsou obsaženy v rozsáhlém sazebníku, který tvoří přílohu zákona. Vzhledem k tomu, že řada těchto změn se dotýká i agend vykonávaných příslušnými odbory Městského úřadu Blansko, přinášíme přehled nejvýraznějších úprav v sazbách správních poplatků s nimiž se mohou občané na MěÚ Blansko setkat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

1. Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče a sociálních služeb

Zákon přináší změny i pro občany s těžkým zdravotním postižením, kterým jsou vydávány průkazy mimořádných výhod. Doposud při vydání nového průkazu hradil zdravotně postižený občan částku 30,- Kč a při vydání nového průkazu z důvodu zničení, ztráty či poškození 50,- Kč. Od 16. 1. 2005 budou občané hradit jednotnou sazbu 30,- Kč dle písmena a) položky 9 sazebníku.

2. Odbor finanční

Zpoplatněno je přijetí žádosti nebo návrhu:
- o prominutí příslušenství daně 1.000,-- Kč, dříve 200,-- Kč
- o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400,-- Kč, dříve 100,-- Kč
- o povolení úlevy na dani nebo cle 1.000,-- Kč, dříve 200,-- Kč

Poplatek se nevybere, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

Vydání potvrzení:
- o bezdlužnosti nebo o stavu daňového účtu 300,-- Kč, dříve 0,-- Kč

Poznámka:
Správní poplatek dle položky 1 písm. c) se vybere v případě podání žádosti na prominutí zvýšení místního poplatku.
Správní poplatek dle položky 1 písm. d) se vybere v případě podání žádosti na zaplacení místního poplatku ve splátkách.
Správní poplatek dle položky 1 písm. g) se vybere, pokud požadovaná úleva na místním poplatku činí 3.000,-- Kč nebo více než 3.000,-- Kč.

3. Odbor vnitřních věcí

Správní agendy:
- nový správní poplatek za vydání nového OP za poškozený,zničený,ztracený,odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy nebo z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, případně z jiného osobního důvodu občana ve výši 100,-- Kč
- zvýšení správního poplatku při uzavření manželství snoubenců z nichž jeden nebo oba nemají trvalý pobyt na území ČR
- změna správního poplatku bez ohledu na věk žadatele při žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny
(jednotná sazba 600,-- Kč)

Dopravně správních agendy:
- obecně dochází ke zvýšení správních poplatků, jsou zavedeny i nové položky, nejcitelnější zvýšení poplatku je u registrace motocyklů, osobních automobilů, ale i přípojných vozidel. Např. u osobních automobilů je poplatek zvýšen z dosavadních 300,-- Kč na 800,-- Kč.

4. Odbor životního prostředí

Zákon mění některé poplatky, které se speciálně vybírají na úseku životního prostředí a jsou v kompetenci odboru ŽP MěÚ Blansko. Jedná se o následující změny:

Položka 13
Nově jsou zařazeny poplatky za vydání loveckého lístku s platností na 12 měsíců (písm. a/ poslední odrážka — 75,-- Kč) a na dobu neurčitou (písm. c/– 500,-- Kč) pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce.

Nový je též poplatek za zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev (písm. d/ — 500,-- Kč) i poplatek za změnu zápisu do Rejstříku honebních společenstev (písm. e/ — 200,-- Kč).

Položka 14
Změnily se poplatky za vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti
1. kratší než 1 rok 60 Kč (dříve 30 Kč a na jeden až dva dny 15 Kč)
2. 1 rok 100,-- Kč (dříve 50,-- Kč)
3. 3 roky 200,-- Kč (dříve 100,-- Kč)

Nově je zařazen poplatek za vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti na 10 let (písm. a/ poslední odrážka — 500,-- Kč).

Nově jsou zařazeny poplatky za vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti na 1 rok (písm. a/ třetí odrážka — 50,-- Kč), na 3 roky (písm. a/ pátá odrážka — 100,-- Kč) a na dobu 10 let (písm. b/ — 250,-- Kč) pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce.

Položka 122
Nově je zařazen poplatek za vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů (písm. c/ — 1.000,-- Kč).

5. Odbor živnostenský úřad

Za zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost:
dříve: 150,-- Kč od 16. 1. 2005: bez poplatku!

6. Odbor kancelář tajemníka

Ověřování stejnopisu, opisu, kopie a ověřování podpisů:
dříve: 20,-- Kč od 16. 1. 2005: 30,-- Kč za každou i započatou stránku

Veškeré další informace k jednotlivým změnám v sazbách správních poplatků od 16. 1. 2005 sdělí občanům při projednávání konkrétního správního úkonu příslušní pracovníci odborů MěÚ Blansko.

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odboru kancelář tajemníka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter