Změny v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2005

17. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 5558×

Od 1. 1. 2005 dochází v oblasti sociálního zabezpečení ke změnám, které se dotknou mnoha občanů. Jde především o zvýšení částek životního minima, minimální mzdy a důchodů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zvýšení částek životního minima

(nařízení vlády č. 664/2004 Sb.)
Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, činí měsíčně:
a) 1.720 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1.920 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 2.270 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 2.490 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,
e) 2.360 Kč u ostatních občanů.

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, činí měsíčně:
a) 1.940 Kč, jde-li o jednotlivce,
b) 2.530 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,
c) 3.140 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby,
d) 3.520 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.
Životní minimum samostatně žijícího dospělého se tak zvýšilo ze současných 4.100 Kč na 4.300 Kč měsíčně.

Zvýšení životního minima ovlivní zejména:

1) výši dávek sociální potřebnosti

Občanům, jejichž příjem nedosahuje částek životního minima a nemohou si tento příjem zvýšit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním (vlastní prací, řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku), poskytuje odbor sociálních věcí dávky sociální potřebnosti. Podmínkou pro poskytnutí těchto dávek je, že jsou podle zákona o sociální potřebnosti považováni za sociálně potřebné.

Při rozhodování o výši jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky se přihlíží k částkám životního minima, ke skutečným odůvodněným nákladům na zabezpečení výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, k výši příjmu a k majetkovým poměrům.

2) výši příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu

Příspěvek náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná nebo starší 80 let a je částečně bezmocná. Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. Dále příspěvek náleží též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Od 1. 1. 2005 náleží občanovi měsíčně peněžitý příspěvek ve výši 3.776 Kč, jestliže pečuje o jednu osobu, nebo 6.490 Kč, jestliže pečuje o dvě nebo více osob.

Vykonává-li občan zajišťující péči o blízkou nebo jinou osobu výdělečnou činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění, má nárok na výplatu příspěvku, jen jestliže příjem z této výdělečné činnosti nepřesáhne v kalendářním měsíci (po odpočtu daně z příjmů fyzických osob, pojistného...) 1,5 násobek částky na osobní potřeby občana stanovenou zákonem o životním minimu (od 1. 1. 2005 maximální příjem 3.540 Kč).

Vykonává-li občan zajišťující péči o blízkou nebo jinou osobu výdělečnou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná, vyplácí se příspěvek zálohově v kalendářním měsíci, v němž podle sdělení občana byl jeho příjem nižší než 1,5 násobek částky na osobní potřeby občana (od 1. 1. 2005 nižší než 3.540 Kč). V následujícím kalendářním roce (po uplynutí zdaňovacího období) se provede zúčtování příspěvku. Znovu se posoudí nárok na výplatu příspěvku za jednotlivé kalendářní měsíce na základě předložení potvrzení o příjmu ze samostatné výdělečné činnosti za období, za které se zúčtování provádí.

3) výši zvýšení důchodu při částečné, převážné nebo úplné bezmocnosti

4) výši dávek státní sociální podpory

Zvýšení minimální mzdy

(nařízení vlády č. 699/2004 Sb.)
Minimální mzda se zvýšila od 1. 1. 2005 o 7,2 %. Měsíčně tak budou lidé, kteří pobírají minimální mzdu, dostávat místo současných 6.700 Kč 7.185 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste z 39,60 Kč na 42,50 Kč. Dle Ministerstva práce a sociálních věcí schválená úprava posiluje motivační funkci minimální mzdy. Postupně by měla být minimální mzda tak vysoká, aby se lidem vyplatilo pracovat. Aby příjmy ze zaměstnání byly atraktivnější než příjmy ze sociálních dávek.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní mimo jiné:

1) odvody v systémech sociálního a zdravotního pojištění a také při odvodu daní

2) výši možnosti přivydělat si k podpoře v nezaměstnanosti

V případě plnění podmínek daných novým zákonem o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon výdělečné činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek je nižší než polovina minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud za období, na které byly sjednány, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna je nižší než polovina minimální mzdy.

Zvýšení důchodů v roce 2005

(nařízení vlády č. 565/2004 Sb.)
Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí, přiznané před lednem 2005, se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2004 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 90 Kč měsíčně, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Po více než šestileté odmlce se zvyšuje základní výměra důchodu, a to na částku 1.400 Kč měsíčně (původně 1.310 Kč měsíčně).

Odbor sociálních věcí provádí v průběhu měsíce ledna 2005 přehodnocení a přepočty vyplácených dávek sociální péče (zejména dávek sociální potřebnosti). V případě jakýchkoli nejasností o nároku a následné výplatě dávek doporučujeme konzultaci na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, kdy vám sociální pracovnice podrobně vysvětlí podmínky nároku a poradí, jak nejlépe tíživou životní situaci řešit.

Mgr. Ludmila Sedláková
vedoucí odboru sociálních věcí