Ulici Rožmitálovu plánovaná rekonstrukce úplně promění

11. dubna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4907×

Jedná se o komplexní přestavbu zejména zpevněných ploch hlavní blanenské pěší zóny — ulice Rožmitálova, o její nové estetické, materiálové, funkční a dopravně-technické řešení. Součástí řešení budou i prvky technických sítí, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, městského mobiliáře, výtvarného díla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavba bude napojena na inženýrské sítě v okolí stavby, navazuje svým řešením na novostavbu kruhového objezdu na ulici Svitavská a na nedávno dokončenou rekonstrukci náměstí Svobody. Svým dopravním a funkčním řešením vychází z požadavků územního plánu. Je součástí komplexního záměru regenerace veřejných prostranství Blanska a vytváření nové pěší osy Rožmitálova — Zámek.

Předpokládané zahájení výstavby je v červnu 2005 a dokončení v říjnu téhož roku. Celkové plánované náklady vychází na 15 mil. Kč.

Před vlastní realizací nově navržených součástí stavby je nutno odstranit stávající povrchy zpevněných ploch, z velké části včetně konstrukčního podkladu. Stávající inženýrské sítě budou rekonstruovány, vodovodní řad v ulici Rožmitálova částečně přeložen.

Od dubna 2005 je prováděna v ulici Rožmitálově rekonstrukce kanalizace v rámci projektu ISPA.

Rožmitálova rekonstrukce

Urbanistické a výtvarné řešení:

Cílem řešení je komorní příjemná atmosféra, ke které stávající základní kompozice hmot poskytuje velmi vhodné výchozí podmínky.

Řešení je tak založeno na dominantním použití materiálů teplých barev, doplněných prvky výraznější až hravé barevnosti. Na koncepci jednoduchosti a jednoznačnosti kompozičního a výtvarného řešení.

Prostorově je ulice Rožmitálova jasně formována stromořadím, které oproti stávajícímu stavu přesněji definuje jižní hranici prostoru. Přitom dosahuje většího sjednocení obou, z hlediska tvaru půdorysné stopy odlišných, protilehlých uličních front, jejich vzájemné prostorové souhry.

Ulice východním směrem ústí do nově formulovaného prostoru, koncentrovaného kolem vodního prvku s výtvarným dílem. Vymístěním nehezkých prodejních stánků, přestavbou tělesa stávající rampy na kavárničku, vinotéku nebo kultivovaný kiosek, sjednocením dlažbou a důslednějším vymezením zelení tak vzniká malé náměstí. Příjemné komorní atmosféry a prostorového souladu těchto dvou hlavních částí Rožmitálovy ulice je dosaženo teplou barevností cihelné zátěžové dlažby. Je uspořádána do jemné drobné krajky klasového spárořezu. Podél fronty stávajících novějších komerčních objektů je použito betonové dlažby stejného půdorysného formátu.

Rožmitálova rekonstrukce

Výtvarnou pointu těchto městských prostor tvoří převýšená plastika z vzájemně nýtovaných dílů z kované oceli s fontánkou u paty.

Veřejné osvětlení zajišťuje řada lamp, typ Avenue F firmy Thorn, vedená podél severní fronty. Stožárové osvětlení bude doplněno o sloupkové osvětlení. Toto osvětlení bude tvořit celkem 10 sloupků typu Promenade umístěné vždy vedle okrasných stromků.

Mobiliář je tvořen atypickými lavičkami z litiny a dřeva a ocelovými odpadkovými koši.

Směrem k náměstí Svobody pak řešený prostor pokračuje rozšířeným pěším chodníkem, rovněž nově dlážděným, zde již betonovou dlažbou šedé barvy.

Pro větší prostorovou harmonii jsou stávající kiosky přemístěny do 2 půdorysných enkláv mezi stávající butik a schodiště k pasáži.

Nefunkční a kompozičně doslova překážející železobetonová rampa naproti restaurace Punkva je navržena k přestavbě na mini — bar, vinotéku, butik či prodejní stánek. Funkční využití ostatních stávajících nadzemních objektů zůstává nezměněno.

Zeleň:

Projektant navrhuje výsadbu javoru horského (klen) Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' v počtu 10 ti kusů. Doplňková výsadba je umístěna ve schodišťovém prostoru směrem k prodejně Albert a to nízkým pokryvným materiálem Juniperus communis 'Repanda'.

Rožmitálova rekonstrukce

Technické řešení:

  • rozšíření pěší komunikace v úseku podél jednosměrné vozidlové místní komunikace, propojující náměstí Svobody s náměstím Republiky a její výrazné oddělení novým silničním obrubníkem od jízdního pruhu místní komunikace. Rozsah tohoto úseku je od JV nároží budovy obchodu Drogerie W a D po JV nároží budovy ČSOB.
  • vlastní pěší zóna Rožmitálovy ulice — rozsah od proluky u budovy ČSOB po vyústění ulice Vodní — je vsoučasnosti opatřená na oboustranných pěších i centrální vozidlové komunikaci krytem z litého asfaltu a kameniva obalovaného asfaltem, bude opatřena novým krytem — kombinace krytu zpevněných ploch z keramické a betonové dlažby.
  • poslední úsek zahrnuje vyústění místní komunikace z ul. Vodní, její začlenění do pěší zóny Rožmitálovy ulice a napojení místní komunikace na kusou část jednosměrného paprsku kruhové křižovatky na ul. Svitavské

Zpevněné plochy pěší zóny — smíšený pěší a vozidlový provoz bude tvořen keramickou zátěžovou dlažbou KLINKER 200/100/45 mm.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter