Školy zřízené Městem volí nové školské rady

20. července 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4113×

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Školská rada se:

  • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává zprávy školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (a zletilí žáci a studenti) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel (nebo jím pověřený zástupce) je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy, který je volen členy školské rady na jejím prvním zasedání, které svolává ředitel školy.

Řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s volebním řádem zajistí ředitel příslušné školy. Záměrem Města Blansko jako zřizovatele základních škol je zvládnout veškeré procedurální kroky související se zřízením školských rad tak, aby se jejich první zasedání uskutečnilo do 15. 10. 2005.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter