Rekonstrukce ulice Rožmitálovy – otázky a odpovědi

23. srpna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4242×

Odbor investičního a územního rozvoje se po četných dotazech občanů rozhodl zveřejnit odpovědi na nejčastější námitky ohledně rychlosti rekonstrukce a prováděných prací.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Regenerace veřejného prostranství v centru města, I. etapa, ulice Rožmitálova

Město Blansko reaguje touto formou na dotazy občanů k výstavbě rekonstrukce:

1. Stavba bude dokončena až v příštím roce?

Termín dokončení rekonstrukce dle uzavřené smlouvy o dílo činí 31. 10. 2005.

Výstavba je rozčleněna na tři etapy výstavby. Uvedené předběžné termíny dokončení etap vychází z aktuálního harmonogramu. Tzn. právo změny je vyhrazeno.

  1. etp. úsek Vodní — obchodní dům dokončení v 1. polovině září
  2. etp. úsek obchodní dům — náměstí Svobody dokončení v 1. polovině října
  3. etp. úsek Vodní — kruhový objezd Svitavská dokončení dle smlouvy

Uzavírka komunikace byla povolena dne 10. 6. 2005 pod č.j.: SÚ DO UZ 23/2005-12608/2005/Bí jako úplná od 15. 6. do 30. 10. 2005. Město Blansko smluvně ošetřilo trvalé zachování přístupu do objektů a provozoven a plynulou průjezdnost a průchodnost komunikačních tras.

2. Město nemá finanční prostředky na realizaci stavby?

Město Blansko má schválenou rozpočtovou kapitolu na tuto akci a je zajištěno její plné krytí.

3. Na „stavbu“ není vydáno stavební povolení?

Rekonstrukce komunikace na ulici Rožmitálova se skládá z těchto stavebních objektů:
(pozn.: tučně vyznačené — investor Město Blansko)

  1. rekonstrukce elektrického vedení NN — stavební povolení ze dne 4.7.2005, č.j.: SÚ SR 196/2005-8795/2005/Ša, investorem E.ON.
  2. pěší a vozidlová komunikace — stavební povolení — veřejná vyhláška vydáno dne 19.1.2005, č.j. SÚ SR 2/2005-19418/2004/Bí. Investor Město Blansko.
  3. odstranění stávajících stánků, odstranění nástupního ramene stávající rampy, vybudování tří nových stánků, zazdění části výkladů OD Centrum za dvěma menšími stánky, nové vedení veřejného osvětlení včetně osvětlovacích těles, výtvarný prvek včetně připojení na rozvod vody a kanalizaci, mobiliář, nové stromořadí — stavební povolení — veřejná vyhláška vydána dne 17.1.2005, č.j. SÚ SR 12/2005-17536/2004/Ša., přeložka telekomunikačních kabelů — pro realizaci stačí územní rozhodnutí, veřejná vyhláška ze dne 30.6.2004, SÚ ÚR 45/2004-10414/2004/Ša.
  4. přeložka vodovodního řadu — stavební povolení ze dne 3.1.2005, č.j.: MBK 18607/2004/ŽP/Ba
rekonstrukce ulice Rožmitálovy
Rekonstrukce ulice Rožmitálovy. Foceno 17. 8. 2005. Foto: S. Mrázek

4. Na stavbě se málo pracuje, Město tyto prodlevy hradí?

Rekonstrukce ulice Rožmitálové je složitá stavba, komplikovanější o nutnost koordinací s dalšími činnostmi a pracemi například se stavbou rekonstrukce kanalizace, kabelů NN apod.

Rekonstrukce se potýkala s řadou problémů nezpůsobených prováděcí organizací D.I.S., spol. s r.o.

V průběhu výstavby došlo k zjištění nesouladu výškových poměrů mezi skutečností a projektovou dokumentací, které znamenaly týdenní přerušení prací.

Prováděcí firma na základě požadavku Města, nad rámec dodávky díla ve spolupráci s občany, zajistila rekonstrukci vodovodních a kanalizačních přípojek, což sebou neslo další časové nároky.

V průběhu stavby došlo ke kolizi staré kanalizace s novým výškovým umístěním kabelů NN, vyřešení problému ukrojilo taktéž z časových rezerv výstavby.

Počasí — déšť — měl negativní vliv ve fázi, kdy se mohlo začít se založením stavební pláně-nelze provádět, opět došlo k ukrojení časových rezerv.

Činnost jednotlivých pracovníků stavby je plně a pouze v pravomocích prováděcích firem, vůči investorovi tzn. Městu je partnerem pouze hlavní dodavatel fa D.I.S., zastoupená ve věcech stavby stavbyvedoucím a termín ze smlouvy o dílo (viz. bod 1), přičemž tyto záležitosti na posun termínu mít dopad nesmějí. Město zde má funkci pouze poradní, přesto poukazujeme na zjištěné nedostatky a činnosti pracovníků.

Ing. Marek Štefan
vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter