Harmonogramy prací jsou dodržovány

21. září 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4801×

Staví-li se na „zelené louce“, tak nějaký výkop navíc obvykle zájem nevzbudí, ale jakmile se stavební činnost odehrává uprostřed města či obce, je ostře sledováno pohnutí každou dlaždicí, obrubníkem. V současné době je zejména střed Blanska poznamenán zvýšeným ruchem, jehož výsledkem však bude město opět o něco hezčí. Alespoň tak je motivován důvod všech prací. O tom, zda všechno pokračuje podle plánu, jsme si povídali s Ing. Markem Štefanem, vedoucím Odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investic
Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investic
Foto: autor

Sešly se dvě významné stavební akce ve městě, a to úprava ulice Rožmitálovy a pokračující práce na „Ochraně vod povodí řeky Dyje“. Postupují práce podle rozpisů a není výkopů příliš mnoho?

„Je schválený harmonogram, i když se změnami. Je dosti výkopů, ale bude jich přibývat ještě až do konce září. Když se podíváme na harmonogram postupu prací, tak vidíme, že výkopy se v souvislosti s „Dyjí“ objeví na ulicích 9. května, Svitavské, Mahenově, která se už začala řezat, Alešově, už začaly práce před Aposem, tam se buduje odlehčovací komora Zborovecká. Ale také se někde situace lepší, k aktuálnímu zapravení je už připravena ulice Na Brankách. To by mělo být letos všechno. Bude se pokračovat po zimě, asi od února v roce 2006, a to na Alešově, na Poříčí, ale to už budou drobnější věci, odlehčovací komory, to už nejsou celoplošné věci. Obecně řečeno, kanalizační řady by se v Blansku měly dodělat letos, odlehčovací komory budou pokračovat i v příštím roce.“

Evropský „Projekt Dyje“ zasahuje i do obou Lhot. Jaký stav je tam?

„V Horní Lhotě se hlavní řad — stoka H — bude dělat příští rok, místní stoky by měly být vesměs hotovy do konce letošního roku, krajnější větve a hlavní přivaděč v roce 2006. V Dolní Lhotě je stav obdobný. Do poloviny roku 2006 musí být připraveny stoky tak, aby se mohlo začít se zkušebním provozem čistírny odpadních vod. Na zkušební provoz jsou vázány finanční prostředky a konečný termín je závazný.“

Pojďme zpět do Blanska. I při pracích v ulicích jsou dodržovány termíny? Třeba v ulici K. J. Mašky?

„Ulice K. J. Mašky by měla být provizorně opravena do konce září. To, co je tam teď, nelze považovat za provizorní zapravení, je to stavba. Ale podle harmonogramu by do konce září mělo být všechno srovnáno, zataženo do povrchu. Zůstalo by to jako provizorium do příštího roku, kdy se tam bude dělat vodovod a celková rekonstrukce této ulice. Ještě se budeme domlouvat s dodavatelskou firmou o tom, aby byla uvedena do původního stavu i nová křižovatka s Vodní ulicí.“

Pozornosti obyvatel neušlo, že na některých pracích jsou dost velké časové prostoje, že se prostě nepracuje. Nemůžete sledovat postup prací?

„Každý týden jsou kontrolní dny, na nich se stále probírají postupy a termíny. Firma D.I.S., protože by to sama neudělala, má několik subdodavatelů, některé už i vyměnila, protože nebyla spokojenost s kvalitou práce. Jakmile dojde k výměně, která musí projít nějakým schválením a výběrem, práce stojí. Ovšem dodavatelská firma nemůže vykázat finanční prostředky, takže třeba za ulici K. J. Mašky nebyla vydána ještě ani koruna, protože práce není předaná.“

Rožmitálova ulice je velmi frekventovaná a pod stálým dohledem občanů. Je k ní hodně připomínek. A zřejmě také změn. Byly všechny nutné?

„Úvodem k této otázce chci připomenout, že podle smlouvy je termín dokončení rekonstrukce Rožmitálovy ulice 31. 10. Rekonstrukce ulice Rožmitálovy je složitá stavba a potýká se s řadou problémů, které nezpůsobila provádějící organizace D. I. S. spol. s r. o. Například v průběhu prací byl zjištěn nesoulad výškových poměrů mezi projektovou dokumentací a skutečností, což znamenalo týdenní přerušení prací. Provádějící firma na základě požadavků Města zajistila, a to nad rámec dodávky díla, ve spolupráci s občany rekonstrukci vodovodních a kanalizačních přípojek, což si vyžádalo další časové nároky. Časových rezerv se dotkla také kolize staré kanalizace s novým výškovým umístěním kabelů nízkého napětí, rovněž neblaze zasáhlo počasí.“

Byla také zbourána rampa, s čímž se zřejmě nepočítalo?

„V původním projektu měl být pod rampou prodejní stánek. Jenže budova obchodního domu Centrum je včetně pozemku zahrnuta do konkurzní podstaty. Dokud se to nerozřeší, tak není zájem investovat. Stánek se tedy stavět nebude a byla otázka, co s rampou. Celkově nezapadala do koncepce řešení Rožmitálovy ulice, a tak bylo rozhodnuto, že se zbourá. Musím podotknout, že tato práce nejde z financí města. Jiné změny nejsou, dokonce ani konečný termín 31. 10. tím není posunut.“

Je také návrh, aby se plastika, umístěná v kruhovém objezdu, přestěhovala na začátek ulice Rožmitálovy. Stane se tak?

„Přemístění se projednávalo v radě města, ale jednání bylo odročeno do příštího zasedání. Je pravda, že v projektu bylo schváleno umístění plastiky na západním cípu ulice, ale pak se plastika umístila do kruhového objezdu, ale tam dost zaniká. Protože jde až o třetí etapu rekonstrukce, tak je stále dost času k projednání a rozhodnutí.“

Jak je vlastně rozdělena rekonstrukce této ulice?

„Výstavba Rožmitálovy ulice byla rozdělena do tří etap. První v úseku od ulice Vodní po Centrum s dokončením do poloviny září, druhá etapa od obchodního domu po náměstí Svobody s dokončením v první polovině října, třetí etapou je úsek od ulice Vodní po kruhový objezd na Svitavské, která má termín dokončení souhlasný se smluvním termínem.“

Nejsou ojedinělé výtky, že práce jsou zdlouhavé, někdy snad zbytečné, že se něco dokončí a hned znovu rozkope. Je to nedomyšleností nebo technologie prací?

„O připomínkách víme, ale opravdu jde o technologii. Staví se tak, že se např. zakládá tzv. stavební pláň, tj. vrstva, od jejíž únosnosti se odvíjí celková únosnost a skladba konstrukce. Samotné základy prvků se pak už dělají do této stavební pláně. Musí se totiž hutnit celoplošně. Kdyby tam už byl beton, tak kolem něho by to nešlo. Skutečně je to technologický postup, že základy se kopou, až když jsou hotovy únosné vrstvy.“

Objevily se i hlasy, že město nemá finance na tuto stavbu a dále, že chybějí stavební povolení...

„To je nesmysl. Město Blansko má schválenou rozpočtovou kapitolu na tuto akci a je zajištěno její plné krytí. Samozřejmě jsou také vydána všechna potřebná stavební povolení. (Jejich výčet je dosti obsáhlý — pozn. ar).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter