Prázdniny pohledem městské policie: přestupků ubylo

29. září 2005, cestovní ruch, přečteno: 4007×

Prázdninové měsíce, červenec a srpen, jsou pro většinu lidí především měsíce aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro policisty to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti související se zvýšeným pohybem osob ve městě, v rekreačních a turisticky zajímavých oblastech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oproti rokům předcházejícím je však nutné konstatovat, a to je pozitivní zjištění, že ve městě Blansku došlo k výraznému poklesu zaznamenaných a řešených skutků souvisejících s narušováním veřejného pořádku, občanského soužití, ale protiprávního jednání směřujícího proti majetku.

Městskou policií bylo evidováno pouze 47 vážnějších přestupků proti veřejnému pořádku spočívající v rušení nočního klidu, ve vzbuzování veřejného pohoršení výtržnictvím a v porušování obecně závazných vyhlášek města, u nichž bylo nutné přistoupit k sankcím, případně k postoupení věci příslušným orgánům k dořešení. Dále bylo řešeno 14 přestupků narušování občanského soužití drobným ublížením na zdraví či jiným hrubým chováním a 15 přestupků proti majetku. V jedenácti případech bylo zjištěno nalévání a podávání alkoholu osobám mladším 18 let v místních provozovnách.

Obecně k veřejnopořádkové situaci z pohledu Městské policie Blansko.

Ve sledovaném období bylo strážníky MP řešeno celkem 193 přestupků převážně řešených v blokovém řízení za celkovou částku za pokuty ve výši 53.400 Kč. Jednalo se již o výše zmiňované přestupky a další přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě, ale především o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Samostatně lze zmínit činnost vykonávanou MP Blansko od loňského roku, a to měření rychlosti v obci. Za měsíc červenec a srpen bylo zadokumentováno bezmála 300 přestupků překročení rychlosti ve městě Blansku a většina z nich byly předány správnímu orgánu. Tento ve víc jak polovině případů řešil přestupek ve zkráceném řízení, a to blokovou pokutou za částku bezmála 50.000 Kč. Za zmínku stojí i 3 případy násilného otevření bytu z důvodu ohrožení života, zdraví a majetku.

V souladu se zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a platnou vyhláškou Městského zastupitelstva Blansko, o stání vozidel ve městě Blansko, bylo odstraněno v tomto období z území města 7 vraků vozidel. Vyhodnocení bezpečnostní situace v tomto období z pohledu nápadu trestných činů ve městě Blansku ze strany Policie ČR, obvodního oddělení Blansko. Zpráva vykazuje celkem 53 trestných činů, z toho 16 trestných činů se zjištěným pachatelem, 30 trestných činů dosud neobjasněných a 17 případů je v šetření, prozatím nekvalifikovaných.

Jednou z problematických otázek trestných činů jsou dlouhodobě převládající krádeže prosté a krádeže vloupáním (ve větším rozsahu se jedná o krádeže vloupáním do motorových vozidel a objektů), poškozování cizí věci a statistiku zvyšují i případy sprejerství. Jen namátkou:

27. 6. 2005 — ve 21.35 h bylo oznámeno na linku 156, že na kruhovém objezdu na ul. Bezručova se pohybuje vozidlo, jehož řidič je v podnapilém stavu a ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila, že vozidlo je v přední části nabourané, řidič se snaží nastartovat a ujet. Hlídka MP zjistila, že se jedná o L. H. z Blanska, který je skutečně v podnapilém stavu. Dalším šetřením hlídka MP zjistila, že tímto vozidlem byla pravděpodobně vyvrácena ještě dopravní značka. V důsledku toho byla přivolána hlídka DI a celá věc jí byla na místě předána.

28. 6. 2005 — ve 20.15 h byla požádána MP Blansko Policií ČR o prošetření oznámení o házení kamení na objekt chaty nad retenční nádrží Palava. Při příjezdu hlídky na místo se v okolí již nikdo nezdržoval, ovšem při zjišťování skutečností vedoucích k odhalení pachatele bylo zjištěno, že se zde pohybovali mladiství M.D. a J.R., oba z Blanska. Tito byli požádáni o podání vysvětlení, k dané věci se přiznali s tím, že si neuvědomili nebezpečnost svého počínání.

3. 7. 2005 — v 19.30 h byla požádána MP o prověření oznámení, že v zámeckém parku leží u lavičky pozvracený muž. Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že jde o chlapce v podnapilém stavu, který není schopen komunikace. Hlídce se podařilo zjistit, že se jedná o mladíka z Blanska. Informovala matku a na místo přivolala lékaře, neboť matka sdělila, že syn byl nedávno hospitalizován v nemocnici se silnými alergiemi. Vzhledem k nízkému věku chlapce byl přestupek vyřízen důrazným napomenutím.

15. 7. 2005 — v 01.30 h bylo oznámeno stálé službě MP, že na křižovatce ulic Čapkova a Nádražní patrně dochází k vloupání do novinového stánku. Na uvedené místo se neprodleně dostavila hlídka MP, která zjistila, že ze zadní stěny stánku byly vylomené dřevěné desky. K hlídce přišel oznamovatel, který jí sdělil, že zde viděl muže se psem, kterého popsal. Hlídka se vydala udaným směrem za popsanou osobou, provedla kontrolu okolí, avšak podezřelá osoba se nikde nenacházela. Celá věc byla poté předána OO PČR Blansko.

15. 7. 2005 — ve 22.00 h byla MP požádána o pomoc při pátrání po E. L. z Blanska. Bylo zjištěno, že tento je ubytován v Domově důchodců, z tohoto se v odpoledních hodinách vzdálil a nevzal si léky, které užívá kvůli cukrovce. Hlídka MP podle získaného popisu provedla pátrání a ve 22.25 si všimla muže, který danému popisu odpovídal. Muž byl dezorientovaný. Kontrolou bylo zjištěno, že se opravdu jedná o pohřešovaného muže, kterého hlídka odvezla do Domova důchodců a předala personálu.

20. 7. 2005 — v 9.25 h byla MP požádána o pomoc při vyřešení situace s otevřením bytu. Pracovnice pečovatelské služby se nemohly dostat do bytu pana E. D. z Blanska, ze kterého se mělo ozývat volání o pomoc. Na místě byla i jeho dcera, která ovšem neměla klíče. Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že z bytu je opravdu slyšet volání o pomoc a klíč je v zámku zevnitř. Byla tedy důvodná obava, že je zde ohrožen život nebo zdraví osoby a po dohodě s dcerou majitele bytu bylo provedeno jeho násilné otevření. Uvnitř byl nalezen E. D., který nebyl schopen samostatného pohybu. Byl položen na postel a dalšího ošetřování se ujala pečovatelka.

30. 7. 2005 — ve 22.10 h bylo dozorčí službou MP přijato oznámení o fyzickém napadení na ulici Wolkerova. Následným šetřením bylo zjištěno a svědecky potvrzeno, že protiprávního jednání se měl dopustit M. K. z Blanska tím, že verbálně a fyzicky napadl R. B. z Blanska a požadoval po něm peníze. Poškozený musel vyhledat lékařské ošetření. M. K. z místa činu utekl a strážníkům MP se ho nepodařilo opadnout. Dalším šetřením k osobě pachatele bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou Policií ČR. V dalších dnech se strážníci MP zaměřili na pátrání po M. K. Tento byl pak zadržen dne 8. 8. v odpoledních hodinách bezprostředně poté, co s dalšími osobami napadl skupinku osob v zámeckém parku a vyhrožoval jim zabitím. M. K. byl předán hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.

4. 8. 2005 — v 00.45 h bylo oznámeno, že v obci Hořice dochází k manželským neshodám. Po příjezdu hlídky na místo čekala oznamovatelka J. S. z Brna, která měla zavázané předloktí. Dle jejího sdělení se bývalý manžel opil a poté ji začal fyzicky napadat. Jakmile se jí podařilo vyjít z chaty, zavolala policii. Hlídka na místě zjistila, že s podnapilým mužem není možná komunikace, ovšem známky agresivity nejeví. Poté byla J. S. převezena na chirurgickou ambulanci k ošetření a dále na OO PČR k podání trestního oznámení.

10. 8. 2005 — ve 23.00 h bylo anonymně oznámeno na linku 156, že po ulici Svitavské jde muž s podřezaným zápěstím a nechává za sebou krev. Hlídka MP byla neprodleně vyslána do označené lokality. Při hledání muže byly osloveny dvě dívky, které uvedly, že se jedná o P. N. ze Šošůvky, že tohoto mladého muže znají, a že se bojí o jeho zdraví. Obě shodně uvedly jeho možný záměr si úmyslně ublížit. Po prohledávání okolí hlídka muže nalezla sedícího na kolejích. Odtud ho odvedla na bezpečné místo. Při tomto musely být použity donucovací prostředky, neboť jiným způsobem nebylo možno mladíka z kolejiště odvést. Byla přivolána RZS a za asistence hlídky MP mladíka převezla do Nemocnice Blansko. Dále bylo rozhodnuto o převozu mladíka do psychiatrického zařízení v Brně, kterého se již zúčastnila přivolaná hlídka OO PČR.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter