Střípky ze zastupitelstva

11. července 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3705×

Souhrn nejdůležitějších usnesení z posledního zastupitelstva.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo schválilo směnu objektů ve vlastnictví Jihomoravského kraje (budova na ul. B. Němcové a budova DDM na ul. Sadové) s budovou bývalé MŠ na ul. Údolní ve vlastnictví Města. Směna je realizována formou vzájemného daru. Po rekonstrukci objektu na ul. Údolní sem bude přesunut provoz DDM. O Městem nabytých objektech rozhodne zastupitelstvo města.

Schválilo i rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2006 jednotlivým sportovním a tělovýchovným institucím, a to v celkové výši 1 mil. 300 tis. Kč.

Zabývalo se také rozborem hospodaření Města a jeho příspěvkových organizací za rok 2005. Zastupitelé byli seznámeni se „Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005“, kterou vyhotovila pověřená nezávislá auditorská společnost, která neshledala v hospodaření Města žádnou nesprávnost.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem zhodnocování volných finančních prostředků Města za rok 2005, které pro Město Blansko spravuje společnost Atlantik – Kilcullen Asset Management, a. s. V roce 2001 bylo do této společnosti vloženo 61 052 500 Kč. K 31. 12. 2005 se vstupní hodnota navýšila o 10 310 597 Kč.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled Města Blansko pro období 2007 – 2011. Ve stručnosti lze konstatovat, že hospodaření je vyvážené (i s ohledem na výhled do r. 2011), provozní přebytek dosahuje kladných hodnot, čímž zůstávají Městu finanční zdroje na investiční výdaje. Hodnota ukazatele dluhové služby je vedením trvale sledována. Je velmi nízká, neboť i ve výhledových letech se pohybuje okolo 4 %, přičemž Ministerstvem financí je povolena 30% hranice. Lze konstatovat, že Město má tímto vytvořený dostatečný prostor pro využití dotací ze státních programů i z fondů EU.

Zastupitelstvo schválilo „Dohodu o spolupráci při propagaci regionu Moravský kras a okolí“ mezi Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora. Všichni tři účastníci této dohody si uvědomují, že turistům je třeba nabízet tuto turistickou destinaci jako celek.

Zastupitelstvo stanovilo pro příští volební období 2006 – 2010 počet členů Zastupitelstva města Blanska na 25 členů (počet členů zastupitelstva zůstává tedy zachován).

Dlouhodobou snahou města je napomoci v rámci prosazování protipovodňových opatření Povodím Moravy k vytvoření takového stavu ve vlastnictví pozemků při řece Svitavě, aby mohla být zrealizována protipovodňová opatření, která zvýší kapacitu koryta řeky ze současné cca Q5 – Q10leté na kapacitu průtoku Q20 – Q50leté vody. Z tohoto důvodu schválilo ZM další směnu pozemků mezi soukromým vlastníkem a Městem. Předpokládám, že Povodí Moravy provede naplánovanou stavbu protipovodňových opatření v letech 2007 až 2008.

Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období je svoláno na 4. 9. 2006.