Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem

6. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4903×

V Blansku v současné době probíhá hodně investičních akcí, které jsou investovány Městem Blansko, ale také hodně těch, jež mají investora jiného. Ty druhé nemůže Město přímým způsobem ovlivňovat. Jednotlivé investiční akce jsme prošli s místostarostou Ing. Jindřichem Králem a přinášíme vám jejich výčet s jeho podrobným komentářem ke každé z nich. Nejdříve jsme se zaměřili na investice Města Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Staré Blansko – komunikace u Trida

V průmyslovém areálu na Starém Blansku je Město investorem rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch, veřejného osvětlení a terénních úprav. Komunikace byla rekonstruována včetně podloží, byly vybudovány nové chodníky a nová parkovací místa pro zaměstnance a návštěvníky firem. Investiční náklady na tuto stavbu dosáhly 11 mil. Kč. Z této částky činí dotace z fondů EU PHARE 7,5 mil. Kč. Zmíněná rekonstrukce je první etapou.

Druhá etapa, která je aktuálně projektově připravována, by měla proběhnout
příští rok a má za cíl propojit tuto průmyslovou část s ulici Komenského. Realizace však je podmíněna přijetím našeho projektu k financování z fondů EU.

komunikace u Trida
Komunikace na Starém Blansku u firmy Trido, stavebnin Raab-Karcher a betonárky.

Revitalizace sídliště Písečná

Město Blansko zpracovalo rozsáhlý, několikaetapový projekt Regenerace panelového
sídliště Písečná. Město usiluje o získání státní dotace na tento projekt z ministerstva pro místní rozvoj. Pro letošní rok se ještě dotaci získat nepodařilo (zatím nebylo rozhodnuto), nicméně na přelomu srpna a září bude zahájena první etapa rekonstrukcí prostoru mezi ulicemi Jasanová a Pod Javory. Týkat se bude zejména rekonstrukce zpevněných ploch, zeleně, odstranění starých konstrukcí klepačů a vybudování nových ploch. Celá oblast by měla obyvatelům poskytovat kvalitnější prostředí pro odpočinek, více zeleně i lepší zázemí pro děti. Další etapy budou průběžně navazovat a Město se bude snažit o získání dotace, aby zatížení městského rozpočtu bylo co nejmenší.

Park u „Zborováka“

Již částečně dokončená rekonstrukce zahrnovala opravu nezpevněných ploch, vybudování nového mobiliáře a vysazení nové zeleně. K dokončení chybí osadit nové veřejné osvětlení. Práce v parku by měly být ukončeny začátkem září. Hodně se diskutovala konečná forma povrchu. Já osobně jsem dával přednost mlatovému povrchu, odborníci se přiklonili k dlažbě betonové.

park
Park u „Zborováka" – udusaný písek nahradila betonová dlažba

Ul. Bartošova

Oprava komunikace v této ulici patří mezi menší investiční akce. Protože povrch komunikace byl velice nekvalitní, přistoupilo Město k její rekonstrukci, která spočívá v odfrézování původního povrchu a jeho nahrazení novou asfaltobetonovou vrstvou.

Křižovatka na náměstí Míru

Rekonstrukce této křižovatky je spojena s opravou ul. Bartošovy. Zrekonstruovány
budou chodníky, povrch křižovatky a zeleň v jejím nejbližším okolí. Zvažována byla i varianta přebudování křižovatky na kruhový objezd, ale odborníky nebyla nakonec doporučena. Problematický byl vjezd nákladní dopravy do křižovatky z ul. Bartošovy, kde by ve strmém stoupání mohly mít autobusy v zimním období problémy. Samotná křižovatka byla zúžena a zpřehledněna. Samotné řešení by mělo přispět k bezpečnosti nejen pro průjezd vozidel, ale hlavně pro chodce.

Školní hřiště u ZŠ T. G. M.

Oprava tohoto hřiště je poslední v sérii rekonstrukcí hřišť u základních škol v Blansku.
U všech ostatních základních škol již byla hřiště opravena. Náklady dosáhnou 5 mil. Kč a vše by mělo být dokončeno v průběhu září. V současné době připravujeme projekt
vybudování dětských hřišť v jednotlivých sídlištních celcích. Dalším projektem pak bude
vybudování hřišť v místních částech.

Vjezdy k bytovým domům ul. Palackého, Čelakovského

Letos se vedení města konečně podařilo v Zastupitelstvu prosadit vybudování vjezdů
k domům na ul. Palackého a Čelakovského. Rozpočet této akce činí 2,4 mil. Kč a práce
započnou na konci srpna.

Cyklostezka na sportovní ostrov

Po delších přípravách se za několik dní zahájí první práce na budování cyklotras ve
Městě. Jedná se etapu cyklostezky, která povede od ul. Poříčí k Salmovu jezu a měla by být vstupní branou do cyklistického areálu – cyklostezek vybudovaných po obvodu Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Na úvodní etapu byla získána dotace z ministerstva dopravy ve výši 450 tis. Kč. Kromě samotné cyklostezky bude také vybudováno parkoviště pro sportovní ostrov. Projekt výstavby cyklostezek se neomezuje jen na sportovní ostrov, ale měl by pokračovat podél Svitavy až k autobusovému nádraží.

Rekonstrukce skleněné stěny krytého bazénu a technologie bazénu

Tuto investiční akci si vynutil havarijní stav. U technologie, která byla naprosto zastaralá hrozila porucha v průběhu sezony, která by si vynutila odstavení krytého bazénu, u prosklené stěny zase výplně nejsou v ideálním stavu a hrozilo jejich vypadnutí, nehledě na tepelné ztráty, které vznikají nedokonalým utěsněním a izolací. Po rekonstrukci se tedy předpokládá úspora provozních nákladů hlavně na energie.

Komunikace, chodníky, veřejné osvětlení „za radnicí“

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí letošního roku. Vybudování zcela nových komunikací, nových chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, zvelebení zeleně podél komunikací a vybudování několika nových parkovacích míst na ulicích Žalkovského, Družstevní, A. Skotáka, K. J. Mašky a Vodní je plně hrazeno z rozpočtu Města Blansko.

Časový průběh akce zpomalila přeložka plynovodního potrubí a rekonstrukce elektrických rozvodů, které způsobily zpoždění zahájení rekonstrukce samotných prací na povrchu ulic. Na tyto akce nemá Město přímý vliv a rekonstrukci mohlo zahájit až po jejich dokončení. Začátkem září bude dokončena komunikace na ul. Žalkovského, následovat bude ul. A. Skotáka a K.J. Mašky v průběhu října. Ještě v letošním roce by měla být dokončena ul. Družstevní. Realizace ul. Vodní se zřejmě přesune do dalšího roku. Projekt předpokládá zdvojsměrnění ul. Žalkovského, čímž se sníží emisní zatížení
ostatních ulic. Diskutováno je umístění sloupů veřejného osvětlení. Samozřejmě, že takto umístěné sloupy veřejného osvětlení nepůsobí dobře, ale je nutno konstatovat, že toto umístění přímo předepisuje norma a není možné umístit sloupy třeba do úrovně obrubníků. (Podrobnější informace uvede místostarosta Ing. Jindřich Král v prázdninovém Blanenském videožurnálu, který bude vysílán od 8. září.)

ul. Žalkovského
Ulice Žalkovského "za radnicí".

Nová kruhová křižovatka u FPO

Křižovatku nám. Republiky, Sadová, Masarykova jsme navrhli přeměnit na okružní z toho důvodu, že se nám tento typ křižovatek osvědčil. Realizovat se měla v červenci
– srpnu, ale Město Blansko jako investor stavby zatím nezískalo stavební povolení
(platí k 17. 8. 2006) z důvodu pozdějších vyjádření některých dotčených orgánů státní
správy. Pokud se podaří získat stavební povolení ještě v průběhu srpna, bude následně zahájena stavba okružní křižovatky, která spočívá v osazení vnitřního prstence a úpravě napojených komunikací. Stěžejní je pro nás termín získání stavebního povolení tak, aby stavba mohla být zahájena do půli září. Pozdější termín by vzhledem ke složitým přeložkám negarantoval dokončení prací do zimního období a práce by se provedly ihned na jaře.

invkruhac_450
Křižovatka Sadová – Masarykova bude přebudována na kruhový objezd.

Další část pojednává o akcích,které jsou realizovány ve městě Blansku, ale které nejsou investovány Městem a tudíž Město není schopno, např. pomocí sankcí, vynutit si dodržování termínů nebo ovlivnit postup prací.

Odlehčovací komora u autobus. nádraží

Generálním investorem této stavby je Svaz VKMO s.r.o. Brno. Problémy zde mají
především řidiči. V červnu se do odlehčovací komory měla napojovat rekonstruovaná kanalizace z ulice Mahenovy, ale při proměřování se zjistilo, že je výškově špatně postavena a po několika složitých jednáních bylo dodavateli stavby uloženo vybourání celého objektu a jeho nové vybudování. Z akce na cca 14 dní se tak stal problém, který si vyžádal opětovné omezení dopravy v tomto místě.

Most u Hradského tunelu

Investorem je SÚS Jihomoravského kraje. Zde jsme upozorňovali na nevhodný časový
sled prací. Ačkoliv neustále upozorňujeme na pomalý postup, nejsme schopni přímo
ovlivnit činnost společnosti DIS.

Kanalizace na ul. 9. května

Dalším problémovým úsekem je rekonstrukce kanalizace na ul. 9. května. Město Blansko požadovalo, aby v rámci rekonstrukce kanalizace byl zrekonstruován i povrch
silnice. Již v polovině srpna měla být provedena pokládka nového povrchu a celá ulice
znovu zprůjezdněna. Největší problém vidíme v tom, že tudy není možný přímý průjezd
MHD, což komplikuje mobilitu hlavně našim seniorům. Jako u předchozích akcí jsme schopni ovlivnit dodavatele pouze nepřímo přes stavební úřad, neboť zde Město
není investorem.

Komunikace na ul. Sadové

Rekonstrukci komunikace na ul. Sadové naplánovala, zorganizovala a investičně zajišťovala SÚS Jm kraje. Jedná se o druhou a finální etapu. První etapa byla od kruhové křižovatky po křižovatku u bývalého okresního úřadu a proběhla v roce 2004. Celou akci zajišťoval investor, tudíž Město, ačkoliv na něj směřovalo mnoho připomínek, hlavně co do pracovních prodlev, mělo omezené možnosti ovlivnit průběh stavby. Akce byla komplikovaná také proto, že se navíc prováděla rekonstrukce kanalizace a přeložka vody, kterou si vyžádala Vodárenská akciová společnost, a.s. Stávající stav je ve fázi rozpracovanosti, protože se čeká na dokončení projektu rekonstrukce okružní křižovatky.

Na závěr Ing. Král poznamenal: „S činností společnosti DIS, která dělá většinu problematických akcí, nejsme spokojeni. Její činnost nám komplikuje nejen plynulost dopravy a průjezdnost Blanskem. Kvalita a hlavně průběh a organizace prací není vnímána vedením Města a širokou veřejností pozitivně, což bude mít velký vliv při výběru dodavatele u dalších zakázek investovaných Městem.“

JP, Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter