II. kolo výběrového řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

14. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3816×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“ (FRB).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo města schválilo na svém 21. zasedání dne 6. 3. 2006 usnesením č. 30, aby byl požádán Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) o úvěr do výše čtyř mil. Kč. Takto získané finanční prostředky jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2007 na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu.

Žadateli o půjčku z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení. Žadatel fyzická osoba nemá peněžité závazky vůči Městu po splatnosti, záznam v rejstříku trestů, nepodniká ve stavebnictví. Žadatel právnická osoba má sídlo v České republice, není v konkurzním řízení, nemá daňové nedoplatky (potvrzení od Finančního úřadu), nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotních pojišťoven) a předmětem jejího podnikání není stavebnictví.

Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 3 % ročně, musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel předloží Městu předpokládaný rozpočet
opravy a stavební povolení, případně ohlášení opravy podané u stavebního úřadu (na
opravy malého rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje, se úvěr neposkytuje).

Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

Osoby, které splňují podmínky, mohou získat půjčku z FRB na základě „Žádosti o půjčku“ a výběrového řízení, které organizuje Město Blansko. Řádně vyplněné a v termínu podané žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska. Žádosti, které budou neúplné nebo nesprávně vyplněné, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového řízení, pokud není žádost v souladu se zájmy Města (např. odpojení od centrálního vytápění).

Město Blansko si vyhrazuje právo snížení požadované částky půjčky vzhledem k uspokojení většího počtu zájemců. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni.

S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře Město smlouvu o půjčce. Smlouva bude obsahovat mimo účelu použití, výše půjčky, ručitelského závazku, také sankce za nedodržení dohodnutého splátkového režimu nebo dalších podmínek stanovených smlouvou. Sankcí bude zvýšení úroku za celou dobu poskytnutého úvěru o 5 % ročně (tj. na 8 %) a dlužník bude povinen vyčerpanou částku z úvěru, včetně úroků, splatit okamžitě.

Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku si mohou vyzvednout od 1. 9. 2006 na podatelně MěÚ Blansko „Formulář žádosti o účelovou půjčku“ na opravy a modernizace bytového fondu. Řádně vyplněné žádosti o půjčku se všemi přílohami musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko do 20. 10. 2006. Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich odsouhlasení.

Podrobné informace o výběrovém řízení jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2004 schválené zastupitelstvem města. Případné dotazy a bližší informace poskytne odbor finanční – Petr Alexa, tel. 516 775 192.

Petr Alexa