Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

21. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3851×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Finanční prostředky fondu jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2007 na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu dle níže uvedeného účelu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

č. Název/účel
Horní hranice
1. Obnova (modernizace) střechy — krytina i konstrukce na dům starší 10 let na 1 dům 100 000,00 Kč
2. Výstavba bytu (bytů) rušící ploché střechy na 1 bytovou jednotku 70 000,00 Kč
3. Výměna oken a venkovních dveří na 1 bytovou jednotku 35 000,00 Kč
4. Obnova fasády domu včetně oplechování na 1 bytovou jednotku 20 000,00 Kč
5. Modernizace a rekonstrukce vytápění bytové jednotky případně objektu (na ekologičtější medium) na 1 bytovou jednotku 25 000,00 Kč
6. Zateplení obvodového pláště na dům starší 10 let na 1 bytovou jednotku 35 000,00 Kč
7. Vybudování čistírny odpadních vod při nemožnosti napojení na kanalizaci na 1 dům 40 000,00 Kč
8. Vybudování přípojky na veřejnou kanalizaci na 1 dům 10 000,00 Kč
9. Obnova oplocení staršího 15 let na 1 dům 20 000,00 Kč

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu a jedné bytové jednotky. Žadateli o půjčku z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní budovy nebo části těchto budov trvale obývané nebo které budou k trvalému bydlení sloužit do 2 let od poskytnutí půjčky. Poskytnuté finanční prostředky musí být použity ve prospěch těchto budov ke schválenému účelu a uhrazeny dle smluvních podmínek.

Žadatel fyzická osoba nemá peněžité závazky vůči městu po splatnosti, záznam v rejstříku trestů, nepodniká ve stavebnictví. Žadatel právnická osoba má sídlo v České republice, není v konkurzním řízení, nemá daňové nedoplatky (potvrzení od finančního úřadu), nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotních pojišťoven) a předmětem jejího podnikání není stavebnictví.

Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 5 % ročně, musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let vyjma roku, v němž byla půjčka poskytnuta. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet opravy a stavební povolení, případně ohlášení opravy podané u stavebního úřadu.

Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

Osoby, které splňují podmínky, mohou získat půjčku z FRB na základě „Žádosti o půjčku“ a výběrového řízení, které organizuje Město Blansko. Řádně vyplněné a v termínu podané žádosti vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska. Žádosti, které budou neúplné nebo nesprávně vyplněné, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového řízení, pokud není žádost v souladu se zájmy Města (např. odpojení od centrálního vytápění).

Město Blansko si vyhrazuje právo snížit požadovanou částku půjčky s ohledem na uspokojení většího počtu zájemců. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni.

S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře Město smlouvu o půjčce. Smlouva bude obsahovat výši půjčky, účel použití, ujednání o podpisu bianko směnky a ručitelského závazku.

Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku si mohou vyzvednout od 2. 1. 2007 na podatelně MěÚ Blansko „Formulář žádosti o účelovou půjčku“ na opravy a modernizace bytového fondu.

Řádně vyplněné žádosti o půjčku se všemi přílohami musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko do 2. 2. 2007. Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich odsouhlasení.

Podrobné informace o výběrovém řízení jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2003 schválené zastupitelstvem města. Případné dotazy a bližší informace poskytne odbor fi nanční – Petr Alexa, tel. 516 775 192.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter