Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek – 2. část

12. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 5223×

Ve druhé části budeme pokračovat systémem sociálních služeb a zaměříme se na uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a dále na úhradu nákladů za sociální služby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý pobyt, o zprostředkování sociální služby anebo zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb. Tato smlouva musí být u převážné většiny sociálních služeb uzavřena v písemné formě. Smlouva musí obsahovat předepsané náležitosti (smluvní strany, druh sociální služby, rozsah, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady a způsob placení, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy a další ujednání). Oproti stávající právní úpravě, kdy se o poskytnutí sociální služby a úhradě za ni vydává rozhodnutí ve správním řízení, je poskytování sociálních služeb založeno na smluvním principu.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případech vyjmenovaných zákonem (neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby nebo zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby).

Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí bude od 1. 1. 2007 ve výše uvedených případech zastupovat osoby s trvalým pobytem ve 43 obcích územního obvodu obce s rozšířenou působností (jižní část blanenského okresu).

Úhrada nákladů za sociální služby

Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Osoba hradí úhradu ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby.

Bez úhrady nákladů se poskytuje sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a další.

Sociální služby poskytované za úhradu

V rozsahu stanoveném smlouvou hradí osoby úhradu za poskytování osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, podpory samostatného bydlení, služeb v centrech denních služeb a další. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis. Zákon stanovuje, v kterých případech se poskytuje pečovatelská služba bez úhrady (např. účastníci odboje a další).

Za pobytové služby (poskytované např. v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněném bydlení a další) hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

V příštím pokračování se zaměříme na novou dávku „Příspěvek na péči“, která nahradí stávající zvýšení důchodu pro bezmocnost.