Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 6. část

1. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3721×

Nové pojmy v územním řízení. Zjednodušené územní řízení. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

  • záměr je v zastavitelné ploše nebo zastavitelném území
  • záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
  • žádost má všechny předepsané náležitosti a je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, závazná stanoviska a souhlasy účastníků musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

Pokud stavební úřad obdrží žádost, která bude splňovat výše uvedené požadavky, zveřejní návrh výroku rozhodnutí a pokud do 15 dnů ode dne zveřejnění nebudou uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci. Pro uplatnění „tohoto zjednodušeného postupu“ je nezbytné splnění všech výše uvedených podmínek současně bez výjimky.

Územní souhlas

Pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavěné ploše, poměry územní se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru.

Územní souhlas postačí v případech, které jsou taxativně uvedeny § 96 odst. 2 stavebního zákona. Jedná se například o ohlašované stavby, jejich změny a zařízení, stavby pro reklamu nebo například u změny staveb. Tyto dvě zjednodušené formy územního rozhodnutí vyžadují, aby stavebník bezpodmínečně splnil požadavky stanovené zákonem a aby žádost či oznámení obsahovalo veškeré předepsané náležitosti, které budou upravovat prováděcí předpisy (tyto prováděcí předpisy však doposud nebyly schváleny a vydány). V případě, že stavebník nesplní některý z požadavků stanovených zákonem a jeho prováděcími předpisy, bude vedeno „klasické“ územní řízení.

Další pokračování tématu „nový stavební zákon“ se bude zabývat pokračováním části „územní řízení“, a to opět novými pojmy „Úprava vztahů v území“.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter