Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 7. část

8. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3981×

Nové pojmy v územním řízení – úprava vztahů v území.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předkupní právo

K pozemku, který je určen územním nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření, má obec, kraj, případně stát předkupní právo.

Vlastník výše uvedeného pozemku je povinen v případě zamýšleného převodu pozemek nabídnout obci, kraji nebo státu ke koupi za cenu obvyklou. Předkupní právo může být uplatněno do šesti měsíců ode dne doručení nabídky.

V praxi toto ustanovení nahrazuje původní ustanovení stavebního zákona, kdy výše uvedené pozemky bylo možné vyvlastnit a poskytnout náhrady „pouze“ za vyhláškové ceny, které se mnohdy lišily od „cen obvyklých“ v místě.

Ovšem v případě neuzavření kupní smlouvy do 6 měsíců ode dne doručení nabídky ke koupi, předkupní právo zaniká. V tomto případě již žádná omezení pro vlastníky výše uvedených pozemků nejsou a mohou s nimi volně nakládat.

Další změnou v úpravě vlastnických vztahů jsou náhrady za změnu území. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení nabývá účinnosti až 1. 1. 2012, nebudeme se podrobněji tímto ustanovením zabývat. Pouze rámcově – vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu nebo regulačního plánu, anebo vydáním nového územního plánu nebo regulačního plánu, náleží náhrada.

Další pokračování tématu „nový stavební zákon“ se bude zabývat částí čtvrtou zákona „stavební řád“.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter