Domovní čistírny odpadních vod

19. února 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 6496×

Pokud se stavebník rozhodne likvidovat odpadní vody ze svého rodinného domu pomocí malé domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV), která je vodním dílem, musí o povolení její stavby včetně povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních požádat příslušný vodoprávní úřad. Tím je pro správní obvod pověřeného obecního úřadu Blansko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z přehledu za období let 2001–2006 vyplývá, že uvedený způsob likvidace odpadních vod má na území obce s rozšířenou působností Blansko stále více příznivců. Počty DČOV zkolaudovaných a uvedených do trvalého užívání jsou zde následující:

2001 – 10
2002 – 16
2003 – 15
2004 – 25
2005 – 26
2006 – 30

Celkem se tedy za období 2001–2006 jedná o 122 DČOV.

Vodoprávní úřad současně upozorňuje vlastníky DČOV, kterým bylo jeho rozhodnutím povoleno vypouštění odpadních vod z nich do vod povrchových nebo podzemních a toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. 12. 2001, že jsou povinni požádat o prodloužení platnosti uvedeného povolení.

Tuto žádost je však nezbytné podat ve lhůtě 6 měsíců před ukončením platnosti předmětného rozhodnutí, nejpozději však do 1. července 2007. Pokud bude žádost podána později, nelze již vydat zjednodušeným postupem pouhé rozhodnutí o prodloužení doby platnosti daného povolení, ale musí proběhnout klasické správní řízení ve věci vydání nového rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod se všemi jeho komplikacemi.