Záměr na odprodej výškové budovy

28. května 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4006×

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr odprodat id. 8/9 budovy čp. 1588 na ul. Smetanova 3 na pozemku parc. č. st. 2122/1-zast. pl. a nádvoří o výměře 393 m2 v k.ú. Blansko. Budova je na cizím pozemku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o kancelářskou budovu s obchody v přízemí. Budova se nachází v pásmu vyšší občanské vybavenosti. Účel využití doporučujeme před podáním žádosti konzultovat s odborem stavebního úřadu MěÚ Blansko.

Žádosti o odprodej musí obsahovat:

 • nabídku kupní ceny v číselném i slovním označení
 • doložení způsobu financování koupě (např. převodem celkovou částku, ve splátkách, ...)
 • oprávnění k podnikání
 • studii využití včetně stanoviska Stavebního úřadu; v rámci studie doložit zajištění parkovacích kapacit.
  V případě nutnosti změny územního plánu, budou náklady spojené s pořízením změny územního plánu hrazeny žadatelem.
 • předpokládaný harmonogram stavby s uvedením termínu dokončení
 • návrh garance, že bude splněn záměr dle studie
 • způsob využití
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Městu Blansko nebo příspěvkovým organizacím Města

Doporučujeme doložit:

 • reference z řešení podobného záměru

K výše uvedenému záměru se mohou občané písemně vyjádřit v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Písemné žádosti se podávají na adresu:

MěÚ Blansko
odbor komunální údržby
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

a to v zalepené obálce s heslem "Smetanova 3 – NEOTVÍRAT" do 19. 9. 2007 do 16.00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter