Školní vzdělávací programy: ZŠ Salmova – „Zdravá škola – škola pro život“

26. června 2007, ostatní, přečteno: 5138×

Že se osnovy na základních školách mění a budoucí prvňáčci a žáci šestých tříd tyto změny pocítí jako první už letos v září, o tom už jsme psali. Přiblížili jsme také způsob, jakým mají možnost jednotlivé školy výuku ovlivňovat, vysvětlili princip disponibilních hodin a postupně vás seznamujeme se školními vzdělávacími programy všech blanenských základních škol. Dnes je na řadě Základní škola Salmova.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Našemu školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP) jsme dali motivační název ‚Zdravá škola – škola pro život‘,“ představuje jej zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka na této škola Mgr. Anna Sládková. První část názvu navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje školy, protože ZŠ Salmova je od r. 2001 součástí republikové sítě škol
podporujících zdraví. Dlouhodobý čtyřletý plán rozvoje školy respektuje základní pilíře podpory zdraví a zásady zdravého životního stylu. Vše je sledováno vrchním garantem, jímž je Státní zdravotní ústav v Praze. Zahrnuje to nejen zdravé prostředí, které má být
příjemné, ale i zdravé učení – činnostní učení, vzájemnou komunikaci, spolupráci, prožitek. Důležité jsou vztahy na pracovišti mezi žáky i mezi učiteli, v kombinaci s rodiči.

Druhou část názvu vysvětluje Mgr. Sládková tak, ze dnešní svět se rychle vyvíjí a škola musí proto reagovat na to, jak funguje dnešní společnost, co je pro děti důležité, aby se dostaly do toho, co dělají, a ve škole se učí i věci, které jsou dnes běžné, které budou potřebovat ve svém osobním životě nebo budoucím povolání.

„Našimi prioritami vždy byly cizí jazyky, matematika a sport. U nich chceme zůstat i nadále. Uvědomujeme si ale i význam informačních a komunikačních technologií, takže informatika se dostává také do popředí,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Eva Kadrmasová. O sport, matematiku a cizí jazyk byl dle provedeného průzkumu největší zájem mezi žáky i rodiči, a tak není divu, že tyto předměty byly vybrány k posílení disponibilními hodinami. Třídy s rozšířenou výukou matematiky nebo cizích jazyků na škole fungovaly i dříve, ale byly určeny jen pro vybrané skupiny žáků. Dnes se v rámci rozdělení výukových hodin navíc dostane na všechny zájemce.

Na prvním stupni bude kladen důraz na následující předměty. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (dříve vlastivěda, prvouka, přírodověda) bude výrazně posílen třemi hodinami z disponibilní dotace. V něm se děti setkávají s tím, co je v jejich regionu, nejbližším okolí, ale i vzdálenějších oblastech potkává. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je základem pro budoucí předměty: fyziku, chemii, přírodopis, zeměpis.

Angličtinu, která je povinná od 3. ročníku, zahájí již v první třídě volitelným předmětem Angličtina hravě. Rodiče toto vítají, protože je běžné, že se děti setkávají s angličtinou již v mateřské škole a tímto způsobem budou moci jejich děti pokračovat ve výuce angličtiny bez přerušení. Na výuku angličtiny v 1. a 2. třídě naváže standardní výuka
ve třetí třídě. Matematika na 1. stupni získala také dvě hodiny k dobru. Informatika , zařazená ve 4. a 5. ročníku, bude mít dvě hodiny, oproti jedné povinné.

Na druhém stupni bude v rámci projektu zařazen úplně nový předmět, který nemusí mít každá škola – výchova ke zdraví. Zařazen bude od 6. do 8. ročníku. I zde matematika získá dvě hodiny navíc oproti povinnému počtu a informatika jednu hodinu.

Další zaměření si mohou žáci v 6.–9. ročníku vybrat z volitelných předmětů, kterých je celkem 14. Sport, cvičení z anglického jazyka a z matematiky mají mezi nimi největší hodinové dotace, a to až čtyři hodiny navíc. Pak následuje přírodovědné praktikum, výtvarné činnosti a další. Vybrat si mohou i druhý cizí jazyk (v rozsahu tří hodin), a to
němčinu nebo francouzštinu.

Do ŠVP na ZŠ Salmově přejímají i to, co už dělají několik let, celoškolní projekt Den zdraví. Poslední novinka se týká prvňáčků. Od příštího roku dostanou k vysvědčení i dopis se slovním hodnocením, v němž učitel shrne, co se mu daří, z čeho má radost, jaký udělal pokrok a v čem by se měl případně zlepšit.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter