Výběrové řízení – vedoucí oddělení dopravně správních agend

8. června 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4856×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání (technický směr výhodou)

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • znalost správního řádu
 • znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikací, v platném znění
 • znalost zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B, další skupiny výhodou
 • znalost angličtiny nebo němčiny výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1.8.2007 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 12. 7. 2007

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „VNV – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.