Nový stavební zákon a nový způsob doručování písemností

19. července 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 7443×

Po účinnosti příslušných ustanovení nového stavebního zákona (zákon č.183/2006Sb.) se stavební úřad setkal s řadou různě motivovaných dotazů na způsob doručování písemností. Jedná se zejména o hlavní účastníky řízení – žadatele, zaskočené rozsahem informovaných osob, například o zahájeném územním řízení, a o nespokojené ostatní účastníky řízení s pocitem, že by měli být přímo obesláni.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Důvodem jejich nejistoty v územním řízení jsou zákonné změny v doručování písemností stavebním úřadem. Ve standardní situaci podává stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Je-li tato žádost spolu s dokumentací stavby po formální stránce úplná, stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání. Je-li v území schválen územní plán (a to je ve většině obcí správního obvodu stavebního úřadu), doručuje se oznámení o zahájení řízení žadateli a příslušné obci jednotlivě, tedy zasláním poštou nebo doručovatelem. Ostatním účastníkům řízení, jimiž jsou především vlastníci sousedních pozemků a staveb, zákon nařizuje jako jedinou možnost doručení veřejnou vyhláškou.

Přitom nezáleží na počtu účastníků řízení. Veřejnou vyhláškou se tedy doručuje i za situace, kdy bude jediný takový účastník řízení. Doručení veřejnou vyhláškou spočívá v jejím vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko umístěné před radnicí a současně i na elektronické úřední desce na webových stránkách Města Blansko. Na úřední desce v Blansku se vyvěšení provádí i u staveb umísťovaných v jiných obcích správního obvodu.

Každý však má ještě jednu možnost, jak se o připravované stavbě dozvědět. Stavebník je totiž povinen zajistit, aby informace o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně po nařízení veřejného ústního jednání vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na němž se má stavba realizovat. Součástí této informace musí být i grafi cké vyjádření záměru, tedy musí být zřejmé, jak bude stavba vypadat. Tato informace zde musí být ponechána až do doby ústního jednání. Vlastník sousedního pozemku a stavby, pokud svou nemovitost alespoň občas navštěvuje, by se tedy o nařízeném ústním jednání měl dozvědět.

Také vlastní územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti se vlastníkům sousedních pozemků a staveb doručují pouze veřejnou vyhláškou. Zde už stavebník povinnost zveřejnit toto rozhodnutí v místě stavby nemá.

Ing. arch. Jiří Kouřil, ved. odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko