Výběrové řízení na ředitele Nemocnice Blansko

3. srpna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 5524×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Nemocnice Blansko, příspěvková organizace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • morální a občanská bezúhonnost

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • organizační schopnosti
 • zkušenosti s řízením
 • praxe nejméně 5 roků ve zdravotnictví

Platové podmínky:

 • se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění.

K přihlášce je nutné doložit:

 • osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • stručnou výhledovou koncepci nemocnice
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:

Město Blansko
sekretariát starostky
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Zalepenou obálku označte heslem „Výběrové řízení nemocnice – NEOTVÍRAT“.

Za poslední den pro doručení přihlášky do výběrového řízení se považuje doručení na podatelnu MěÚ Blansko do 7. září 2007 do 12.00 hodin.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka Města Blansko