Výběrové řízení na ředitele Nemocnice Blansko

3. srpna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 5433×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Nemocnice Blansko, příspěvková organizace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

  • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
  • morální a občanská bezúhonnost

Kvalifikační požadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání

Další požadované předpoklady:

  • komunikativní osobnost
  • organizační schopnosti
  • zkušenosti s řízením
  • praxe nejméně 5 roků ve zdravotnictví

Platové podmínky:

  • se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění.

K přihlášce je nutné doložit:

  • osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
  • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
  • stručnou výhledovou koncepci nemocnice
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:

Město Blansko
sekretariát starostky
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Zalepenou obálku označte heslem „Výběrové řízení nemocnice – NEOTVÍRAT“.

Za poslední den pro doručení přihlášky do výběrového řízení se považuje doručení na podatelnu MěÚ Blansko do 7. září 2007 do 12.00 hodin.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka Města Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter