Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek

8. října 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4503×

Od 1. ledna letošního roku došlo k zásadním změnám v systému sociálních služeb a sociálních dávek, a to zejména v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), zákona o životním a existenčním minimu (č. 110/2006 Sb.) a zákona o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákon o sociálních službách

 • sociální služba je činnost nebo soubor činností jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci
 • rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou situaci a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení
 • sociální služby se člení do tří oblastí: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální intervence
 • zákon definuje typy zařízení sociálních služeb, která se zřizují pro jejich poskytování
 • zásadní změnou je registrační povinnost pro poskytovatele sociálních služeb a zpracování vnitřních pravidel (standardů) a s tím související poskytování státních dotací
 • o poskytnutí sociální služby se nerozhoduje ve správním řízení, ale poskytování služby je založeno na smluvním principu v souladu s občanským zákoníkem
 • zákonem je uložena obcím povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území a povinnost zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
 • obec může zpracovat ve spolupráci s krajem, s poskytovateli sociálních služeb a za účasti osob, kterým jsou sociální služby poskytovány střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
 • Město Blansko začalo zpracovávat, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského
  kraje v Brně a za jeho finanční podpory, Komunitní plán sociálních služeb
 • komunitní plánování sociálních služeb je v současné době ve fázi schvalování sociodemografické analýzy a analyticko-popisné části s tím, že dopracování Komunitního plánu sociálních služeb se předpokládá do konce letošního roku, a to na období 2008–2009
 • novou dávkou je příspěvek na péči, který nahradil „zvýšení důchodu pro bezmocnost“, vyplácené spolu s důchodem do 31. 12. 2006. Tento příspěvek je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci (nákup sociálních služeb), a to ve výši stanovené zákonem v závislosti na přiznaném stupni závislosti. K datu 31. 8. 2007 byl příspěvek na péči přiznán celkem 1.485 osobám ve správním obvodu Městského úřadu Blansko, z toho je 407 oprávněných osob s trvalým pobytem v Blansku.

Zákon o životním a existenčním minimu

 • nově je stanoveno životní minimum jednosložkové s tím, že nezahrnuje náklady spojené s bydlením
 • náklady spojené s bydlením řeší vedle příspěvku na bydlení (dávka státní sociální podpory) nová dávka v rámci systému hmotné nouze, a to doplatek na bydlení
 • nově jsou částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a u nezaopatřených dětí ještě také podle věku
 • zavádí se nová dolní hranice příjmů – existenční minimum
 • hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, kdy životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

 • upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi
 • v hmotné nouzi se nachází osoba zejména tehdy, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek a prodejem nebo jiným využitím majetku)
 • dávky sociální potřebnosti a některé účelové dávky sociální péče byly nahrazeny třemi novými dávkami – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc
 • zákon obsahuje nástroje, které propojují výplatu dávek s motivačními prvky.