Přání starostky do nového roku 2008

8. ledna 2008, ostatní, přečteno: 4415×

Vážení spoluobčané, stojíme na začátku nového roku, roku 2008. Všem přeji, abychom tento rok prožili v našem městě v klidu a pohodě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na začátku nového roku si vždy všichni přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy. Protože však každý rok každému z nás přinese vedle radostných a šťastných okamžiků i ty méně šťastné a také všední, dovolím si své přání rozšířit. Přeji všem také optimismus , vůli překonávat a řešit problémy a schopnost zajímat se nejen o sebe, ale také o ostatní kolem sebe.

Na začátku každého roku se nejprve ohlížíme za rokem předchozím. Velmi stručně hodnotím rok 2007 v našem městě jako období, během kterého jsme se věnovali přípravě projektů, na které budeme žádat dotace z evropských fondů v rámci 2. programovacího období čerpání ze strukturálních fondů EU. Přesto stojí za připomenutí realizace řady akcí, jako např. I. etapa opravy zámku za přispění tzv. Norských fondů, otevřena byla turistická ubytovna na Sportovním ostrově L. Daňka. Realizovali jsme I. etapu odstraňování bariér pro osoby se sníženou pohyblivostí v rámci projektu Mobilita pro všechny. Tyto úpravy přivítaly i maminky s kočárky.

Připomenu i některé další opravy, úpravy a vylepšení: sociální zařízení v městském kině, podíl na rekonstrukci komunikace v  Těchově, opravy budov a zařízení našich škol, rekonstrukce výtahů a JIP v městské nemocnici. Město Blansko zorganizovalo (prostřednictvím svých příspěvkových organizací KSMB, Muzea Blanska, Knihovny Blanska) nebo se podílelo na organizaci celé řady zajímavých kulturních a sportovních akcí a aktivit nebo je určitým způsobem podpořilo. Takže lze konstatovat, že kulturní a sportovní dění ve městě bylo velmi pestré.

Co můžeme očekávat v našem městě v roce 2008? V těchto dnech dolaďujeme rozpočet Města na tento rok, bude předložen 18. 3. 2008 k projednání a schválení zastupitelstvu města. Jak už jsem se jednou zmínila, období 2007–2013 je 2. programovacím obdobím čerpání ze strukturálních fondů EU. Tyto fondy představují jeden z nejvýznamnějších nástrojů regionální a strukturální politiky EU a mají sloužit především k vyrovnávání rozdílů mezi různými regiony členských států. Česká republika bude moci hospodařit v tomto období s cca 27,7 mld. EUR ze strukturálních fondů. Výzvy k předkládání žádostí na čerpání byly vyhlašovány v roce 2007 jen sporadicky a až ke konci roku, takže lze očekávat jejich vyhlašování v hojném počtu právě v tomto roce, proto i městský rozpočet je koncipován tak, abychom měli k dispozici finanční prostředky na profinancování akcí, jež můžeme realizovat za podpory strukturálních fondů. Město má možnost čerpat z několika operačních programů, především z OP životního prostředí (OPŽP), regionálního operačního programu (ROP), z OP lidské zdroje.

V letošním roce jsme připraveni začít se stavbou kompostárny (v blízkosti čističky odpadních vod) z OPŽP, chceme realizovat parkoviště na ul. Dvorská a Sportovním ostrově L. Daňka z ROP. V rozpočtu se počítá s výstavbou cyklostezky, další etapou regenerace sídliště Písečná, další etapou Mobility pro všechny, hřištěm na Klepačově, úpravou křižovatek u pošty a u budovy bývalého OÚ. V tomto roce také bude zahájena úprava koryta řeky Svitavy, což patrně sebou přinese i určitá dopravní omezení, s čímž musíme počítat. Investorem je Povodí Moravy.

Samozřejmě i v tomto roce se v našem městě uskuteční mnoho zajímavých sportovních a kulturních akcí a událostí, na kterých se budeme určitě setkávat.

Vážení občané města Blanska, buďme si i roce 2008 dobrými sousedy a spoluobčany.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter