Vedení Města Blansko zahájilo každoroční setkávání s občany

3. dubna 2008, ostatní, přečteno: 3451×

Blanenské setkání s občany se uskutečnilo ve středu 26. března. Bývá každoročně prvním setkáním, jímž vedení Města zahajuje šňůru návštěv jednotlivých městských částí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přehled termínů setkání s aktivy a občany v městských částech jsme již zveřejnili.

Návštěvnost občanů v blanenském kině nevybočovala z obvyklých čísel. Kromě vedení Města a vedoucích jednotlivých odborů a příspěvkových organizací Města na setkání zavítalo odhadem padesát lidí z řad blanenské veřejnosti.

Nejprve vystoupila starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová a zhodnotila loňský rok. Shrnula, co se v jednotlivých oblastech podařilo uskutečnit, a nakonec krátce nastínila schválené investiční akce v letošním roce.

Pak přišly na řadu odpovědi na písemné dotazy občanů zaslané e-mailem nebo písemně doručené na některé z odevzdacích míst, např. těsně před zahájením v šatně kina. Odpovídali na ně postupně místostarosta Ing. Jindřich Král, místostarosta Mgr. Ivo Polák a starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová.

Nesvítí veřejné osvětlení na ul. Údolní.

Nevím, prověřím a v případě, že tomu tak je, zajistíme nápravu.

Rozmístění nádob na separovaný odpad. Někdo to k nim má blízko, jiný musí ujít pořádný kus.

Letos se počítá s investicí 100.000 Kč na nové nádoby na separovaný sběr. Nejvíce jich bylo zatím umístěno v sídlištních celcích, nyní je chceme rozmístit i v jiných lokalitách. Upřednostňujeme místa na pozemcích ve vlastnictví Města. Problém byl např. s umístěním na Starém Blansku u pekárny, kde občané nesouhlasili s umístěním kontejnerů, protože jim tam hyzdí prostředí.

Město ročně získá za vytříděný sběr cca 640.000 Kč, tyto peníze jdou zpět do odpadového hospodářství. Jen svoz tuhého domácího odpadu přijde na více jak 9 mil. Kč. Skutečné náklady jsou kolem 513–515 Kč/osobu/rok.

Stav a velikost městského hřbitova.

Hřbitov má pronajatý JUDr. Raabová. Investiční politiku a rozvoj zajišťuje Město Blansko. V minulých letech byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření hřbitova. Věřím, že se nám podaří tuto studii realizovat. Hřbitov by měl být od ulice Palackého až po ulici Dvorská. Letos je v rozpočtu vyčleněno 350.000 Kč na rekonstrukci smuteční síně.

Chybí osvětlení v ulici pod hřbitovem.

Bereme jako připomínku k řešení.

Hodiny v centru města a výraznější ciferník na radnici.

Hodiny u kruhového objezdu měla umístěné soukromá firma a již nejeví dále zájem je tam mít. Nového ciferníku na radnici se snad dočkáme. Radnice je památka, takže svoje připomínky budou mít ještě památkáři.

Nepořádek kolem vlakového a autobusového nádraží.

Toto území není ve vlastnictví Města Blansko. Koryto řeky včetně břehů má na starost Povodí Moravy, autobusové nádraží zase má na starosti ČAD Blansko. My můžeme majitele pozemku upozornit a prověřit, zda tam jsou odpadkové koše.

Budou nové přechody pro chodce u Alberta?

V rozpočtu je částka 500.000 Kč na vodorovné dopravní značení. Nevyhovující přechody jsou každoročně obnovovány. Další částka byla vyčleněna na nový typ světelných přechodů na ulici Svitavské u Billy a u sportovního ostrova.

Uvažuje se o zpřístupnění celého břehu Svitavy a jejího zakomponování do středu města?

Ano, uvažuje. V polovině letošního roku zahájí Povodí Moravy úpravy koryta řeky v úseku od Salmova jezu po jez Paulinka. Vyčistí se a odbahní břehy, srovná a prohloubí koryto řeky Svitavy. Poté chceme v této oblasti vybudovat cyklostezku.

Plánuje Město výstavbu bytů?

Město neplánuje další výstavbu bytů. Za poslední roky bylo postaveno asi 380 družstevních bytů, dokud trvala příznivá dotační politika na tuto výstavbu pro města. Nyní už nějakou dobu není poskytována městům, ale spíše soukromým projektům, developerům.

Bude se stavět v lokalitě Luhy?

Tato oblast je sice územním plánem stanovena pro výstavbu rodinných domů, i regulační plán existuje. Nicméně během 10 let se nepodařilo najít nikoho, kdo by mohl v tomto území stavět. Pozemky patří mnoha vlastníkům a nikomu se je doposud nepodařilo stmelit. To vede k tomu, že zrevidujeme počet návrhových ploch pro bydlení, kam patří i tato. Návrhových ploch je totiž kolem 100 hektarů. Těžko zastavitelné plochy proto zřejmě vyčleníme zpět do zemědělského půdního fondu a stabilizujeme pro zemědělské využití. A nejde jen o lokalitu Luhy.

Proč některé vlaky v Dolní Lhotě nezastavují? Proč to Město nezaplatí?

Město Blansko neplatí ani korunu na zajištění vlaků nebo spojů vlaků. Je to otázka ministerstva dopravy. Zajišťování dopravní obslužnosti vlaky má v kompetenci Jihomoravský kraj.

Proč nebyl zbudován chodník mezi Dolní Lhotou a Blanskem?

Narazili jsme na nesouhlas vlastníků pozemků kolem komunikace. Proto bychom nezískali ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení. Vyvlastnění ve veřejném zájmu nepřipadá v tomto případě vůbec v úvahu. Nelze ani budovat cestu kolem kolejí, protože nelze vůbec křižovat železniční trať.

Neplánujete přehodnotit dopravu v centru města a zdvojsměrnit ulic Seifertovu?

Několikrát jsme to uvažovali, ale dopravní odborníci to nedoporučili. Jednak by zde ubylo parkovacích míst. Naopak upravíme zřejmě přespříští rok křižovatku Masarykova – Mahenova. Vznikne zde zřejmě i parkoviště a ulice Hybešova bude zjednosměrněna. Zvažujeme i zjednosměrnění traktu v bytovkách – Chelčického a 9. května, což by pomohlo parkování.

Co se staví na ulici Poříčí vedle úřadu práce?

Je to soukromá investice. Měl by zde vzniknout obchod s cyklistickým zbožím.

Plánuje Měst větší údržbu zámeckého parku? Kdy bude umístěna na důstojné místo kašna odložená v parku?

Na zámecký park jsou stále vzneseny restituční nároky rodiny Salmů. Jakmile pominou důvody blokačního paragrafu restitučního zákona, je Město připraveno park upravit. Projekt již existuje od roku 2005, kdy ho nechal vypracovat úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V tomto projektu je počítáno i s umístěním zmíněné kašny.

Uvažuje se s poskytnutím slevy na Rodinné pasy i v krytém bazénu?

Slevy platí v aquaparku, na minigolfu. Pokud je zavedeme i v krytém bazénu, tak nejdříve od podzimu tohoto roku. Musíme zvážit dopad na rozpočet organizace provozující tuto službu. Nicméně v létě je v rámci vstupného do aquaparku i volný vstup do krytého bazénu, takže je lze takto využít.

Jaké projekty jsou chystány z evropských fondů v oblasti školství?

Připravujeme dvě oblasti. Jednou je snižování provozních nákladů v budovách škol, energetické náročnosti budov. Další oblast souvisí s modernizací a vybavením výukových prostor škol, především odborných učeben. V rámci ROP Evropské unie budeme žádat dotace na výbavu těchto odborných učeben.

Proč byl zbourán strážní domek v zadní části zámeckého parku a co bude na jeho místě?

Z mně dostupných informací, domek byl v soukromém vlastnictví a majitel jej zboural neoprávněně. Dostal pokutu od okresního úřadu, a tím celá záležitost skončila.

Informační tabule pro turisty v zámeckém parku je nečitelná a u Paulinky zmizela. Budou obnoveny?

V zámeckém parku ji zničili sprejeři. Pokud bude možné, tak se určitě na toto zaměříme a také u Paulinky obnovíme.

Proč Město nepostupuje důrazněji proti vandalům a sprejerům? Jak vysoké jsou škody?

Škody těžko řeknu z hlavy, protože se jedná hodně o budovy soukromých vlastníků. Likvidujeme samozřejmě i výtvory na budovách Města. Sprejerství na cizím majetku je dnes už trestným činem, podle toho se s přistiženým nakládá. Postižen však může být jen ten, kdo je přistižen při činu. S ředitelem městské policie řešíme, jak kontrolu zlepšit a zefektivnit.

Na Hybešově ulici u pošty bývá často nepořádek.

Tuto připomínku předáme Technickým službám Blansko.

Kde jsou uloženy kroniky integrovaných obcí města Blanska? Pokračuje se v jejich psaní?

Myslím, že ne všechny jsou v okresním archivu, některé se ztratily. Nebyly předány do muzea. Lidé, co je vedli, si je nechávali. Nedá se to vystopovat. Zda se dál píší kroniky v městských částech, to nevím, kroniku města Blanska vytváří Muzeum Blansko.

Proč nejsou hodiny na Ježkově továrně v provozu?

Tento objekt je soukromý, není ve vlastnictví Města Blansko.

Zabezpečení hasičské nádrže na Olešné je nedostatečné.

Toto prověříme.

Neuvažujete o navrácení dětské pohotovosti do Blanska? Teď se musí do Brna.

Město Blansko už není zřizovatelem LSPP, ale má ji na starosti Jihomoravský kraj. Ten si rozhodl podle svého zhodnocení. Jen připomínám, že LSPP pro děti je i v Boskovicích, nejen v Brně.

Vyhodnocení ankety na umístění kavárny na ulici Rožmitálově.

Když se ulice rekonstruovala, byl do celkové koncepce Ing. arch. Martinem Habinou zařazen i stánek s kavárnou. K realizaci jsme zatím nepřistoupili, protože jsme považovali za vhodnější, aby si jej tam zřídil nějaký soukromník, než aby jej stavělo Město. Také nás zajímalo, jak se lidé budou stavět k této možnosti rozšíření služeb, prostor pro posezení a setkávání se v centru města.

Otázka zněla: Jste pro to, aby Město odprodalo pozemek na ulici Rožmitálově a mohla tak v tomto místě vyrůst nová kavárna? Celkem odpovědělo 124 lidí, přičemž pro ANO bylo 44 (42 podepsaných) a pro NE 80 (55 podepsaných). Z výsledků vyplývá, že rada by měla tento názor při projednávání zvážit.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter