Přísnější podmínky na energetickou náročnost budov

31. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3631×

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky přijatou novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií stanovilo přísnější podmínky na energetickou náročnost budov, a to s účinností od 1. 1. 2009. Splnění požadavků uvedených předpisů dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (PENB).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Průkaz energetické náročnosti budov se zpracovává:

  1. Při výstavbě nových budov. Výjimky jsou uvedeny v zákoně a týkají se např. dočasných staveb s dobou trvání do dvou let, budov s občasným používáním (např. pro náboženské činnosti), obytných budov k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce, samostatných budov o podlahové ploše do 50 m², budov obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla, výrobních budov v průmyslových areálech či provozoven s nízkou roční spotřebou energie na vytápění.
  2. Při větších změnách stávajících budov s celkovou podlahou plochou nad 1 000 m², které ovlivňují jejich energetickou náročnost.
  3. Při prodeji a nájmu budov, pokud pro ně nastala povinnost vypracovat PENB dle předchozích bodů. PENB nesmí být starší než 10 let.

Průkaz energetické náročnosti budovy má dvě části. Je to jednak protokol, který předepsanou formou popisuje budovu jak po stránce stavební a jejích tepelně technických parametrů, tak po stránce jednotlivých energetických systémů (vytápění, příprava teplé vody, chlazení, osvětlení, pomocné energie apod.), pokud jsou v budově osazeny. U budov s podlahou plochou nad 1.000 m² musí být navíc alternativně posouzeny různé možnosti vytápění. Druhou částí je grafické znázornění, které je podobné známým štítkům na elektrospotřebičích. Velmi přehledně hodnotí budovu od třídy A jako velmi úspornou po třídu G jako mimořádně nehospodárnou. Předepsanou referenční hodnotou je dosažení třídy C.

Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, veřejné správy apod. o podlahové ploše nad 1.000 m² jsou povinni umístit průkaz, resp. jeho grafické znázornění, na veřejně přístupném místě v budově. Tato povinnost platí i pro budovy stávající. Byť to v zákoně ani prováděcí vyhlášce není výslovně uvedeno, že evidentní, že povinné vyvěšení PENB musí předcházet jeho zpracování.

Je třeba si uvědomit, že PENB je také povinnou součástí projektové dokumentace příslušných staveb předkládané stavebnímu úřadu v rámci ohlášení nebo žádosti o stavební povolení podle stavebního zákona.

Oprávnění k jeho zpracování mají jednak tzv. energetičtí auditoři jmenovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu, jednak autorizování projektanti (obvykle pro obor pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb) ministerstvem přezkoušení. Oprávněné osoby lze nalézt například na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/uspory-energie/. Nelze ovšem zamlčet, že v současné době je počet oprávněných osob velmi nízký a se zpracováním průkazu energetické náročnosti budovy mohou vzniknout nemalé potíže. Navíc jeho zpracování zvýší cenu projektové dokumentace staveb.

Stavebníci, kteří si objednávají zpracování projektové dokumentace budov pro ohlášení stavebnímu úřadu nebo pro stavební povolení, by měli trvat na tom, aby projektant příslušný PENB do dokumentace zařadil. Projektová dokumentace bez tohoto průkazu bude muset být stavebním úřadem odmítnuta jako nedostatečná, neprokazující splnění obecných technických požadavků na výstavbu.