Volby do EP: Informace pro voliče

3. dubna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4366×

Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou probíhat v konkrétních dnech podle místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 6. června 2009.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Veškeré informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách www.mvcr.cz pod odkazem Volby a na webových stránkách JMK www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby do Evropského parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU.

Informace k volbám do EP konaným v Blansku – termín, okrsky.

Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voličů!

Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má kromě občana ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, také občan jiného členského státu EU, který kromě splněné podmínky věku je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel v ČR (tj. má na území ČR pobyt, alespoň od 22.04.2009).

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis občana do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Státní občan ČR je do tohoto seznamu zařazen obecním úřadem ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb (tj. do 26.04.2009) na základě svého zápisu do stálého seznamu voličů, který vede obecní úřad k ostatním volbám.

Občan jiného členského státu Evropské unie není do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zařazen automaticky, ale pouze pokud ve stejné lhůtě ( tj. do 16.00 h dne 26. 4. 2009) o to požádá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel. Žádost může být podána osobně i písemně (formuláře žádosti mají obecní úřady k dispozici) a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tj. kopie průkazu o povolení k pobytu) a zároveň i čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.

Ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky mohou hlasovat také ti občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Pokud je občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v příslušné obci v dodatku stálého seznamu voličů, avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hodin dne 26. dubna 2009, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občané jiných členských států Evropské unie, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, o zápis do seznamu voličů již žádat nemusí a budou do něj obecním úřadem zapsáni automaticky. K přenesení údajů do seznamu voličů nedojde pouze v případě, že volič již nepobývá na území České republiky.