Výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Nemocnice Blansko

6. května 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4543×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: ředitel/ředitelka Nemocnice Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Sadová 33, 678 31 Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • organizační a řídící schopnosti
 • praxe nejméně 5 roků ve zdravotnictví
 • znalost zákonů a předpisů platných pro zdravotnictví
 • řidičský průkaz sk. B

Platové podmínky:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění

Náležitosti přihlášky:

 • osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, v platném znění
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • písemná výhledová koncepce organizace

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte na adresu:

Město Blansko
sekretariát starostky
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Zalepenou obálku označte heslem „Výběrové řízení nemocnice – NEOTVÍRAT“.

Za poslední den pro doručení přihlášky do výběrového řízení se považuje doručení na podatelnu MěÚ Blansko nejpozději dne 25.05.2009 do 12.00 hodin.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.