Střípky ze zastupitelstva

16. června 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3411×

Se starostkou města Blanska Jaroslavou Královou krátce o některých usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při zahájení zasedání zastupitelstva města bylo přítomno nezvyklé množství občanů města. Byli to nájemníci městských bytů, kteří se dostavili v očekávání, zda bude do programu jednání zařazen bod týkající se snížení ceny bytů nabízených Městem k případnému prodeji. Zastupitelstvo však již tuto problematiku projednalo na svém zasedání v prosinci roku 2008, proto tento bod znovu do programu zařazen nebyl.

Darování vlečkového mostu přes řeku Svitavu

Zastupitelstvo města schválilo darování vlečkového mostu přes řeku Svitavu občanskému sdružení Kolejová, o. s. Vzhledem k tomu, že se k vlastnictví mostu nikdo nepřihlásil, stal se dle zákona majetkem Města. Most se musí v rámci protipovodňových úprav koryta řeky přemístit a Kolejová, o. s. má zájem vytvořit malé muzeum věnované železnici.

Nové firmy v průmyslové zóně

Zastupitelstvo města odsouhlasilo prodej pozemků v průmyslové zóně pěti firmám. Jedná se o české firmy výrobního charakteru.

Obecně závazná vyhláška o Městské policii Blansko

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o Městské policii Blansko. Od 1. 1. 2009 je v platnosti novela zákona o obecní policii, proto bylo nutné vypracovat i novou vyhlášku o Městské policii Blansko, která by korespondovala s touto novou právní úpravou.

Informace o zhodnocování finančních prostředků Města

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města firmou AMM, a. s. Bohužel i v tomto případě se světová finanční krize promítla do finančních záležitostí Města.

Rozbor hospodaření Města, příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí Města za rok 2008

Zastupitelstvo města schválilo hospodaření Města Blansko za rok 2008 bez výhrad. Přezkumem hospodaření Města se zabývala společnost HZ Brno, s. r. o., která nezjistila žádné nedostatky ani žádná rizika.

Informace o činnosti Svazku Vak

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.