Komunitní plánování sociálních služeb opět v běhu

22. července 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3484×

Na území města Blanska je registrováno k 31.12.2008 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, celkem 19 druhů sociálních služeb poskytovaných 9 poskytovateli. Poskytované služby zahrnují: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jejich formy jsou různé a to jak pobytové, tak i ambulantní a terénní. Pro občany města jsou v současné době poskytované tyto služby:

Sociální poradenství: základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství.

Sociální péče: osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovská a předčitatelská služba, centrum denních služeb, denní stacionář, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení.

Sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, azylový dům, krizová pomoc, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárna, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace.

Poskytovatele a informace o všech těchto službách, včetně kontaktů, lze najít na webových stránkách Města Blansko:

https://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/ospe-poskytovatele.php
a dále v adresáři Informačního průvodce sociálními službami na Blanensku.

Zákon o sociálních službách ukládá obcím povinnost neustále zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území. Tím se otevírá možnost vyjádřit se k této oblasti i občanům, kteří tyto sociální služby právě nevyužívají.

Celý proces je nazýván komunitním plánováním. Probíhá na různých úrovních a směřuje k podpoře participace na správě veřejných věcí, podpoře spolupráci mezi organizacemi poskytujícími sociální služby.

Začátkem roku 2007 se rozběhla první etapa plánování sociálních služeb také v našem městě. Na podkladě různých analýz zdrojů a potřeb byl vytvořen a v prosinci roku 2007 schválen Zastupitelstvem města Blanska první Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko 2008–2009. Jsou v něm zahrnuty vyjádřené potřeby všech, kterých se tato oblast dotýká a to jak uživatelů, poskytovatelů, tak i samotného zadavatele Města Blansko a reprezentantů politického spektra, kteří celý proces ovlivnili svým hlasováním.

Časový horizont vytvořeného plánu byl nastaven nestandardně na dva roky. Takto krátké plánovacího období bylo stanoveno záměrně. Při zpracovávání nebyly vyjasněny aktivity poskytovatelů sociálních služeb. Nevěděli jsme, jaké služby opravdu potřebujeme a zda podpoříme jejich fungování na další plánovací období.

Plánování znamená mimo jiné spolupracovat se všemi, kterých se to více či méně týká, snahou je informovat a podněcovat i veřejnost k zapojení do plánovacího procesu.

Zapojování širšího okruhu lidí a trvalá informační výměna je základní podmínkou a principem této metody.

Cílem zadavatele Města Blansko je zapojit do procesu všechny aktivní zájemce, kteří projeví o danou problematiku zájem.

Z důvodu nově vznikajících aktivit v další plánovacím období a mapování potřeb k získání nových výstupů, Město Blansko vyzývá občanyke spolupráci. Tento proces mapování potřeb uživatelů vyžaduje vaši spolupráci. Základem komunitního plánování je partnerský vztah všech zúčastněných stran a zaručení stejných práv a povinností v rozhodování o prioritách sociálních služeb.

Nelze opět začít komunitně plánovat a lidem nesdělit, jak se do celého procesu mohou zapojit.

Pracovní skupiny se opět pravidelně scházejí.

Jednotlivé kroky celého procesu budou opět průběžně medializovány prostřednictvím místního tisku, médií a webu města.

Ocitáme se na prahu dalšího plánovacího období s výhledem do roku 2013. Další aktualizace tohoto procesu přináší potřebu nových analýz a stanovení priorit, proto oslovujeme všechny občany, kteří mají zájem se k této problematice jakkoliv vyjádřit, aby kontaktovali koordinátora procesu plánování sociálních služeb a to Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko. Telefon 516 775 513. Občané se mohou i osobně zapojit do práce některé z pracovních skupin (služby pro seniory, zdravotně postižené občany, rodiny v krizi, ohroženou mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením), zde budou všechny požadavky projednány.

Komunitní plán má zahrnovat vhodnou, kvalitní a fungující síť sociálních služeb na místní úrovni, která reaguje také na vynakládané finanční prostředky a jejich efektivní využití a to je cílem celého plánovacího procesu.