Aktuální podmínky pro pronájem městských bytů o velikosti 2+1

17. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4321×

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko dne 1. 9. 2009 zveřejnil na úřední desce dva záměry na pronájem bytů o velikosti 2+1. Podmínky pronájmu těchto bytů:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:

 • do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska, starší 18 let
 • zájemce nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení
 • pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku Města, musí se písemně zavázat, že v případě získání bytu ve výběrovém řízení původní byt vrátí
 • zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka nesmí být dlužníkem ve vztahu k Městu
 • zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy

Žádosti o pronájem bytu musí obsahovat:

 • nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit 56 Kč/m2/měsíc
 • zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (tzn., že žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování dobrých mravů v domě nebo porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo neužívání bytu)

Aktuální vyhlášené pronájmy bytů:

 

 1. Výběrové řízení na pronájem bytu č. 85 o velikosti 2+1 v domě A. Dvořáka 4A, Blansko o celkové výměře 69,31 m2, a to na dobu určitou 1 rok s tím, že v případě plnění podmínek smlouvy bude automaticky prodlužována vždy o další rok.
  Písemné žádosti se podávají na adrese MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – A. Dvořáka 4A, Blansko“ do 05.10.2009 do 16:00 hodin.
  Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.
 2. Výběrové řízení na pronájem bytu o velikosti 2+1 v přízemí ZŠ Salmova, Blansko o celkové výměře 71,20 m. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována. V případě požadavku školy na obsazení služebního bytu nebude nájemní smlouva prodloužena. Po ukončení nájmu město nebude přidělovat náhradní byt.
  Součástí žádosti o pronájem bytu zájemce stručně popíše svoji současnou bytovou situaci i způsob, jak bude řešit vlastní bydlení po neprodloužení nájemní smlouvy.
  Písemné žádosti se podávají na adrese MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – ZŠ Salmova, Blansko“ do 05.10.2009 do 16:00 hodin.
  Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.