Ukončení přípravy voleb 9. a 10. října 2009

15. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3223×

Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke svému mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009 – usnesení Státní volební komise č. 95 ze dne 10. září 2009

Svým usnesením č. 95 ze dne 10. září 2009, které Vám v příloze zasíláme, Státní volební komise vzala na vědomí shora uvedený nález Ústavního soudu.
Zároveň uložila všem volebním orgánům, aby neprodleně ukončily plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, vyčíslily všechny dosud vynaložené finanční prostředky na volební výdaje podle metodiky, kterou jim v brzké době poskytne Ministerstvo financí, dále aby využily materiály a úkony, které byly předmětem přípravy voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, a nejsou přímo vázány na tyto volby, pro přípravu případných dalších voleb do Poslanecké sněmovny, a zajistily informovanost voličů z hlediska uplatnění jejich práva hlasovat; v případě nově vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny půjde zejména o zápisy do stálých a zvláštních seznamů voličů a nově vydávané voličské průkazy.

Upozorňujeme, že dosavadní úkony spojené s říjnovými volbami pozbývají platnosti. Voliči si budou muset například vyřídit nové voličské průkazy, pokud budou v nových volbách hlasovat mimo domovskou obec.

JUDr. Lenka Cundová v.r.
vedoucí odboru správního

 

USNESENÍ
Státní volební komise
ze dne 10. září 2009 č. 95

k nálezu Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády, ke dni 10. září 2009

Státní volební komise

I. bere na vědomí shora uvedený nález Ústavního soudu;

II. u k l á d á
1. všem volebním orgánům

a) neprodleně ukončit plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009,
b) vyčíslit všechny dosud vynaložené finanční prostředky na volební výdaje podle metodiky Ministerstva financí,
c) využít materiály a úkony, které byly předmětem přípravy voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, a nejsou přímo vázány na tyto volby, pro přípravu případných dalších voleb do Poslanecké sněmovny,
d) zajistit informovanost voličů z hlediska uplatnění jejich práva hlasovat; v případě nově vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny půjde zejména o zápisy do stálých a zvláštních seznamů voličů a nově vydávané voličské průkazy;

2. Ministerstvu financí
a) zpracovat metodiku o vyúčtování dosud vynaložených finančních prostředků na volby do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009,
b) zabezpečit finanční prostředky pro úhradu dosavadních volebních nákladů a další náklady spojené s případným konáním dalších voleb do Poslanecké sněmovny;

3. Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu obrany, Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu práce a sociálních věcí

informovat velitele, správu příslušného ústavu, objektu nebo zařízení o nezbytnosti nových zápisů do zvláštních seznamů voličů v souvislosti s případným konáním dalších voleb do Poslanecké sněmovny.

Ing. Martin P e c i n a, MBA, v. r.
předseda Státní volební komise