Kácení dřevin rostoucích mimo les

19. října 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4002×

Po roce opět přichází období, které trvá od počátku října do konce března následujícího roku a které se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko již od počátku měsíce září zaznamenává zvýšený počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo podatelně v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na internetových stránkách města Blanska.

Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Vlastní žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění nemovitosti a nebo padání listí do střešních okapových žlabů.

Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

V období od října 2008 do září 2009 vydal odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 78 rozhodnutí k pokácení 328 kusů stromů a 400 m2 keřů rostoucích mimo les na území města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 474 kusů stromů a 540 m2 keřových porostů.

Nejvíce dřevin rostoucích mimo les bylo povoleno skácet při úpravách blanenského hřbitova a vybudování přilehlého parkoviště, dále pro parkoviště a novou výstavbu na sídlišti Písečná, pro rozšíření fotbalového stadionu na ulici Údolní a pro realizaci cyklostezky podél řeky Svitavy.

Informace za Město Blansko doplňuje Milan Vítek z komunálního odboru. „Letos jsme pokáceli 83 stromů. Jednalo se především o lípy, břízy, douglasky, akáty, túje, jabloně a třešně. V naprosté většíně případů padly pro špatný zdravotní stav,“ vysvětluje důvody kácení stromů.

Město vynakládá na kácení nemalé finanční prostředky. Ale v mnoha případech je nevyhnutelné. Např. douglasky u okresu byly odstraněny z důvodu hrozícího nebezpečí – jejich pádu. Na stromy byl vypracován znalecký posudek a kácení bylo řádně povoleno.