Nový územní plán města

8. listopadu 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4467×

Město Blansko zajišťuje, prostřednictvím oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad, pořizování nového územního plánu pro území města. Nová územně plánovací dokumentace nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru Blansko, který byl schválen 2. března 1998, a bude zpracována podle aktuálně platných předpisů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V současné době je pořizovatelem rozpracováno Zadání územního plánu, které zřejmě bude do projednání s dotčenými orgány a dalšími subjekty, ve smyslu zákona, předloženo v co nejobecnější podobě tak, aby měl projektant dostatečný prostor pro návrh optimální koncepce území.

Očekává se, že nejzásadnějším problémem budou otázky vymezení zastavěného území. Nová územně plánovací dokumentace totiž bude, oproti dokumentaci stávající, dynamickým plánovacím dokumentem s pravidelným monitorováním a aktualizací a z principu v ní nelze vymezovat plochy pro zastavění s nejasným či příliš dlouhým realizačním horizontem. O vymezení návrhového potenciálu v rozsahu odvozeném ze stávající územně plánovací dokumentace nemluvě.

V původním Územním plánu sídelního útvaru Blansko bylo vymezeno více než 70 ha návrhových ploch a následnými změnami byl tento potenciál rozšířen téměř na dvojnásobek. Za dobu účinnosti územního plánu přitom bylo zastavěno méně než 15 ha takto navržených ploch.

Roztříštěnost zastavitelného potenciálu jde v konečném důsledku proti zájmu samotných stavebníků, neboť znepřehledňuje situaci na trhu a neumožňuje participaci prostředků z veřejných zdrojů. Platnost současného územního plánu má být administrativně ukončena k 31. 12. 2015, pořizovatel však předpokládá nahrazení této dokumentace novou již do 31. 12. 2011. Pokud by bylo zřejmé, že se tento termín nepodaří naplnit, bude od pořizování oddělena a samostatně uzavřena problematika redukce nevyužitých návrhových ploch.

Zadání by mělo být Zastupitelstvem města Blansko schváleno v březnu 2010. Sběr podnětů do konkrétních pokynů projektantovi bude probíhat i po uzavření dokumentu Zadání, před zahájením jeho projednání v polovině listopadu tohoto roku, až do předání podkladů projektantovi.