Školy smí nařídit chřipkové prázdniny

14. prosince 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4293×

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Provoz školy nebo školského zařízení může být z důvodu protiepidemických opatření omezen rozhodnutím krajské hygienické stanice.

Z důvodů preventivních protiepidemických opatření může ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí vyhlásit v postižených školách pro žáky volné dny v rozsahu své pravomoci (5 vyučovacích dnů) tak, aby celková doba nepřítomnosti žáků ve škole trvala po dobu předpokládané inkubační doby onemocnění virem H1N1 (7dnů).

Pro případy epidemického postižení většího rozsahu umožňuje ministerstvo vyhlásit pro žáky dotčených základních, středních a vyšších odborných škol mimořádné volno po dobu nutnou k pominutí nákazy. Ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí a se zřizovatelem určí dny mimořádného volna pro žáky v případě, že počet nemocných žáků přesáhne 15 % celkového počtu žáků školy.

Délka mimořádného volna bude určena na základě konzultace s krajskou hygienickou stanicí. Ředitel školy oznámí vhodnou formou (vyvěšením na úřední desce školy, způsobem umožňujícím dálkový přístup) toto opatření zákonným zástupcům žáků.

Náhradní péče o žáky ve školní družině, školním klubu a školní stravování se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po dohodě se zřizovatelem.