Změny ve smlouvách o pečovatelské službě

10. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3407×

Od 1. 10. 2010 dochází k několika změnám v poskytování Pečovatelské služby města Blansko, a to v souvislosti se schválením nové vzorové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, nových Vnitřních pravidel a nového Ceníku. Rada města Blanska na své 79. schůzi konané dne 24. 8. 2010 projednala a schválila tyto výše uvedené dokumenty.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proč dochází ke změnám ?

S účinností zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který byl již několikrát novelizován, došlo ke změnám, které se dotkly také § 91 tohoto zákona. Paragraf řeší závazkový právní vztah mezi poskytovatelem a klientem. Doposud uzavíraná smlouva neobsahovala přesně vymezený závazek poskytovatele a individuální cíl klienta.

Změnil se také závazek klienta platit úhradu za poskytnutou sociální službu stanoveným způsobem ve stanovenou dobu. Dalším závazkem klienta je dodržovat vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování sociální služby. Tato pravidla, informující klienta a zároveň ochraňující pracovníky pečovatelské služby, zaznamenala změnu, a to především v oblasti stížností a jejich řešení.

Každý poskytovatel musí dbát nato, aby Smlouva byla uzavírána v souladu s Vnitřními pravidly a Ceníkem pečovatelské služby. Smlouva je z pohledu občanského zákoníku pojímána jako vzájemný, obsahově shodný projev vůle dvou smluvních stran. V zájmu smluvních stran musí být dodržovány zásady tak, aby vše co souvisí se smlouvou bylo formulováno také v souladu se zákonem o sociálních službách, s jeho účelem a v souladu s dobrými mravy.

Z výše uvedených důvodů předložil odbor sociálních věcí k projednání Radě města Blanska nový návrh Vnitřních pravidel, návrh nové vzorové Smlouvy a návrh nového Ceníku pečovatelské služby. K cenovému navýšení dochází jen v několika úkonech a to v souladu s úhradou stanovenou vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. S ohledem na potřeby klientů se také rozšířil okruh fakultativních úkonů.

S klienty pečovatelské služby budou výše uvedené změny projednány. Klienti se mohou obracet také přímo na pracovníky pečovatelské služby, kteří za nimi přichází.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter