Město Blansko zavádí model CAF – jako nástroj ke zvyšování kvality činnosti městského úřadu

7. ledna 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3216×

Ministerstvo vnitra vydalo v listopadu 2009 výzvu č. 53, která byla určena obcím s rozšířenou působností (ORP). Na základě této výzvy mohly ORP v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost předkládat své grantové projekty zaměřené na zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko v rámci této výzvy uspělo se svým projektem nazvaným „Zavedení modelu CAF pro obec s rozšířenou působností Blansko“ a získalo na jeho realizaci částku v celkové výši 424.138,61 Kč. Tato částka tvoří 85 % nákladů projektu. Zbývajících 15 % v průběhu let 2010–2012 zajistí město Blansko ze svého rozpočtu.

Cílem tohoto projektu, který v Blansku poběží od září 2010 až do konce října 2012, je implementovat model CAF – Společný hodnotící rámec pro obec s rozšířenou působností Blansko. Jeho aplikací budou zmapovány procesy vykonávané MěÚ Blansko s cílem následně dosáhnout zvýšení kvality jejich řízení a výstupů směrem k veřejnosti i ostatním orgánům veřejné správy. Třináctičlenný CAF tým, ustavený z řad zaměstnanců města proškolených v této metodě provádí ve spolupráci s externím hodnotitelem tzv. sebehodnocení úřadu podle 9 kritérií a na základě jasných důkazů. Nahlíží na činnost organizace (tj. MěÚ Blansko) z několika úhlů současně, na základě jednotného přístupu při analýze výkonnosti úřadu. Hledají jak klíčové silné stránky tak i příležitosti ke zlepšování.

EU – operační program lidské zdroje

Na základě prvního sebehodnocení bude vedení města seznámeno s jeho výsledky (Sebehodnotící zprávou), návrhy na realizaci opatření vedoucích ke zlepšení činnosti úřadu (tzv. Akčním plánem zlepšování) a s termíny a odpovědnostmi související s tímto Akčním plánem. Následně bude o změnách v procesech, které se jí přímo dotýkají informována i veřejnost. V rámci tohoto projektu proběhnou na MěÚ Blansko v letech 2010–2012 celkem 2 kola sebehodnocení.

Společný hodnotící rámec (Common Assessment Framework, odtud označení „model CAF“) je primárně zaměřen na hodnocení řízení výkonnosti organizace s cílem umožnit její zlepšování. Jeho konečným cílem je však tzv. dobré vládnutí (tzv.“Dobrá správa“). Je nástrojem TQM (Total Quality Management) inspirovaný modelem Excelence Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a modelem německé Univerzity správních věd ve Speyeru. Pilotní verze byla představena v květnu 2000 a první revidovaná verze se začala používat v roce 2002.

CAF představuje snadno použitelný nástroj, s jehož pomocí mohou organizace veřejného sektoru po celé Evropě využívat metody řízení kvality pro zlepšení své výkonnosti. Model CAF má čtyři hlavní cíle:

  • Seznámit veřejnou správu s výhodami sebehodnocení a postupně ji směrovat od současného sledu aktivit „Plan-Do" (plánuji a provádím) k využívání celého cyklu „Plan-Do-Check-Act“ (plánuji, provádím, kontroluji, přijímám opatření).
  • Usnadňovat sebehodnocení organizace veřejného sektoru a získat tak analýzu organizace a přehled aktivit vedoucích ke zlepšování organizace.
  • Sloužit jako propojení různých nástrojů používaných při řízení kvality.
  • Usnadnit benchlearning mezi jednotlivými organizacemi veřejného sektoru.

(Cílem benchlearningu je poučit se ze silných stránek jiných organizací, učit se od nich to, co dělají dobře, hledat inspiraci a poučit se z chyb jiných a následně se jich vyvarovat.)

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter