Mění se podmínky pro úhradu poplatků – jsou mnohem přísnější

7. března 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2978×

Od 1. 1. 2011 vešel v platnost nový daňový řád č. 280/2009 Sb., který nahradil procesní předpis upravující správu daní a poplatků tj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Podle nového daňového řádu bude tedy postupováno při vymáhání poplatků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zásadní změny nastanou např. ve lhůtách pro placení. Pro poplatníka to bude znamenat povinnost dodržet striktně lhůtu splatnosti poplatku. Další změnou je, že pokud nebude poplatek včas a ve správné výši uhrazen, bude ihned vydán platební výměr s navýšením. Jestliže ani ten nebude zaplacen, odpadá zasílání výzvy k úhradě nedoplatku v náhradní lhůtě a bude přistoupeno rovnou k exekuci.

Bude tedy podstatně zkrácena lhůta, která umožní nedoplatek uhradit. Za rok 2010 činí navýšení za nezaplacení poplatku 70 %, tzn., že poplatník místo aby platil pouze 492 Kč, zaplatí roční poplatek ve výší 836 Kč.

Důležitá je také změna, která se týká prominutí poplatku. S účinností od 1. 1. 2011 je možnost osvobození od poplatku dána vyhláškou Města Blansko č. 11/2010 pouze v případě, že poplatník má trvalý pobyt ve městě Blansku a zaplatil úhradu za odpad na základě uzavřené smlouvy jiné obci nebo uhradil poplatek za odpad jiné obci. Od dvojího hrazení poplatku je také osvobozen ten, kdo má ve městě Blansku trvalý pobyt a současně má na území města Blanska ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

Úleva na poplatku v poměrné části se poskytne poplatníkům, kteří pobývají po dobu minimálně tří kalendářních měsíců mimo místo svého trvalého pobytu ve městě Blansku (v domovech důchodců, v ústavech sociální péče, v sanatoriích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, v zahraničí). Tyto úlevy budou poskytnuty pouze po doložení příslušného dokladu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter