Výzva k podání žádostí o dotace na obnovu kulturních památek

10. března 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2871×

Vlastníci památek mohou nyní podávat žádosti o dotace. Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2011 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Finanční podpora z tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky a minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Příspěvek nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Na příspěvek není právní nárok.

Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku do 30. 4. 2011 a v případném doplňkovém kole do 31. 8. 2011 na Městský úřad Blansko, odd. územního plánování a regionálního rozvoje.

Žádost se podává na předepsaném formuláři se všemi přílohami, a to zejména smlouva o dílo nebo dodatek ke smlouvě o dílo a rozpočet na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR.

Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace památek a památkově chráněných území, tel. 257 085 111, fax: 257 328 310, případně MěÚ Blansko, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Hana Mauerová, tel. 516 775 713, e-mail: mauerova@blansko.cz.

Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2011 stanovena částka v celkové výši 640 tis.Kč.

Kompletní znění „Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a formulář žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách ministerstva kultury www.mkcr.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter