Návrh Územního plánu Blansko

13. července 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4063×

Na přelomu ledna a února 2011 byl projednán Koncept územního plánu Blansko s vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území, zpracovaný brněnským Atelierem URBI, s.r.o. Projednání Konceptu bylo uzavřeno do „Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Blansko“, schválených na červnovém zasedání Zastupitelstva města Blansko. Na základě tohoto podkladu byla dokumentace Konceptu projektantem upravena a předložena do projednání, které je členěno na fáze „Společné jednání“ – s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí pro kterou se pořizuje a sousedními obcemi a „Řízení o návrhu“ – s veřejným projednáním, které bude zahájeno po uzavření předchozí fáze a posouzení Návrhu územního plánu krajským úřadem. Toto veřejné projednání proběhne v posledním čtvrtletí 2011 a bude oznámeno veřejnou vyhláškou a ostatními v místě obvyklými způsoby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projednaný Koncept územního plánu Blansko, s vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území, byl zpracován brněnským Atelierem URBI, s.r.o. Ing. arch. Jany Benešové, ve spolupráci s kancelářemi LÖW & spol., s.r.o. a Ageris, s.r.o. Veřejné projednání Konceptu územního plánu Blansko se uskutečnilo 3. února 2011 ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, za účasti projektanta. Po uzavření projednání 18. února 2011 byla dokumentace dohodována s dotčenými orgány a některými participujícími subjekty a projednávána s orgány Města Blansko.

Celý tento proces pak vyústil ve schválení „Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Blansko“ na 4. zasedání Zastupitelstva města Blansko 7. června 2011. Na základě tohoto podkladu byla dokumentace Konceptu projektantem upravena do podoby Návrhu územního plánu Blansko a postoupena k projednání 12. července 2011. Režim projednání Návrhu územního plánu Blansko je upraven stavebním zákonem (ustanovení §50 a násl. zákona č.183/2006 Sb. v platném znění).

Předložení Návrhu územního plánu veřejnosti ani ostatním participujícím subjektům ve fázi „Společné jednání“ stavební zákon nepředepisuje. Nový územní plán je však řadu let připravován a pořizován zcela otevřeným způsobem, s maximální účastí vlastníků dotčených pozemků. Právě s odkazem na pozitivní zkušenost s vyšší participací veřejnosti se Pořizovatel ÚPD, po dohodě s určeným zastupitelem, znovu rozhodl podklady zpřístupnit nad rámec povinnosti dané zákonem, byť se v této fázi aktivní účast veřejnosti a zejména vlastníků dotčených pozemků a staveb (uplatňování připomínek a námitek) nepředpokládá. Obecná komunikace nad dílčími problémy však bezesporu probíhat bude.

Tento otevřený přístup Města Blansko je opřen o zjištění, že v předchozích fázích Pořizování územního plánu (příprava projednání Zadání, vlastní projednání Zadání, příprava projednání Konceptu a Návrhu územního plánu Blansko) se zveřejňování informací nad zákonný rámec a aktivní komunikace s účastníky projednání (viz např. doplňující Pokyny k Zadání a aktivní činnost Pořizovatele ÚPD při úpravách Konceptu) osvědčila. Pomohla eliminovat závažné problémy při projednání a výrazně tak zjednodušit dohodování Konceptu územního plánu Blansko a celý proces přivést do situace, kdy je projednání zpracované dokumentace po věcné stránce v podstatě uzavřeno. Mezi fázemi Řízení o Návrhu územního plánu Blansko a zpracováním čistopisu Územního plánu Blansko se již k žádné zásadní úpravy řešení nepředpokládají.

Dokončená dokumentace Návrhu Územního plánu Blansko byla zpracována na základě přímého požadavku Pořizovatele ÚPD s krátkým horizontem 8 let a výhledem 16 let a zobrazuje pouze aktivní záměry. Na základě nově nastavených zákonných principů se předpokládá aktivní využití cyklické aktualizace se základní čtyřletou periodou. Tzn., že Územní plán Blansko bude pravidelně vyhodnocován a jednou za čtyři roky bude zastupitelstvu předložena „Zpráva o naplňování územního plánu v uplynulém období“ dle ust. §55 stavebního zákona, obsahující – v případě potřeby – návrhy na pořízení změn územního plánu, vyplývající zejména z dokumentace „Strategického plánu města Blansko“, popř. nadřazených dokumentací.

za Pořizovatele ÚPD
Ing. arch. Jiří Kouřil
vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko

Projednávané podklady Návrhu územního plánu Blansko

(podklady pro Společné jednání – zatím bez přímé účasti veřejnosti)

Dokumentace projednaného Konceptu ÚP Blansko je přístupná prostřednictvím archivu úřední desky pod příslušným článkem v odkazu z 03.01.2011. K dispozici jsou opravené dokumentace vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území SEARURÚ.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter