Střípky ze zastupitelstva

19. září 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4553×

Starosta blíže o některých schválených usneseních zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo schválilo výkup dešťové kanalizace od Ranče Samsara (Klepačov). Jedná se o dešťovou kanalizaci, jejímž vlastníkem je město, která byla v havarijním stavu a která vytékala na pozemek ve vlastnictví Ranče Samsara s.r.o. Tento pozemek byl narušován erozní činností a ohroženy byly též budovy v blízkosti kanalizace. Vlastník pozemku provedl opravu – zatrubnění kanalizace za 501 tis. Kč a město tuto investici odkoupilo za zhruba polovinu, tj. za 250 tis. Kč.

Schválilo také Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Zámek Blansko“ a předfinancování projektu na 100% finanční krytí. V tomto případě se jednalo o formální zaležitost, protože v rozpočtu města schváleném v březnu na rok 2011 byla schválena částka 10 mil. Kč. Celkové náklady budou činit cca 13 mil. Kč a akce bude realizována z větší části v roce 2012. Požadavek poskytovatele dotace však je, aby město garantovalo 100% finanční krytí – proto zastupitelstvo schválilo vyčlenění 13 mil. Kč na akci Zámek Blansko.

Schválené odpisy pohledávek se týkaly dvou případů, jednalo se o dluhy na nájemném z bytů z počátku devadesátých let, které již více než deset let nejsou ve vlastnictví města a pohledávky jsou promlčené.

Nově schválená smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK v podstatě deklaruje stávající fungující stav, protože nebyl dostatečně ošetřen v roce 2004, kdy město Blansko přistoupilo ke „Konvenci integrovaného dopravního systému JM kraje“. Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK je rovněž formálním zpřesněním, ve kterém se slučují dvě částky v jednu, které město poskytuje na standard dopravní obslužnosti a na zajištění fungování a koordinace integrovaného dopravního systému.

Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo úpravy tarifu IDS JMK. Ceny jízdného MHD se od 1. 1. 2012 zvyšují z 8 Kč na 10 Kč, poloviční ze 4 Kč na 5 Kč. Předplatní měsíční jízdné se zvyšuje z 240 Kč na 280 Kč a poloviční pak ze 120 Kč  na 140 Kč. Nově se zavádí čtvrtletní předplatné za 720 Kč (poloviční činí 360 Kč) a roční předplatné 2500 (poloviční 1250 Kč).

Dalším bodem byl Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko. Z důvodu vysokých plateb za vytápění elektřinou v samostatné budově v areálu ZŠ a MŠ v Dolní Lhotě, kde byla pobočka pobočka Městské knihovny Blansko, se tato pobočka přestěhovala po dohodě s občanskou aktivitou do prostor vestibulu budovy mateřské školy. Proto se dodatkem mění č. p. budovy, ve které je pobočka Městské knihovny Blansko.

Schváleny byly dotace z rozpočtu města na pronájem sportovišť pro rok 2011. Tento materiál souvisí s převodem sportovišť ze tří tělovýchovných jednot na město. Protože dotace přesahují výši 50 tis. Kč, musely být schváleny zastupitelstvem.

Schválená rozpočtová opatření povyšují výdaje i příjmy o dotace a transfery získané za prvních osm měsíců roku 2011. Dále se týkala přesunu peněz z investičních akcí, kde byly vysoutěženy nižší ceny a uspořené prostředky přesunuty na nepředvídané akce. Například se snížily náklady na opravu komunikace Masarykovy o 700 tis. Kč a tato částka byla přesunuta na opravu komunikace Mánesova – Čelakovského.

Odsouhlaseno bylo poskytnutí půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR fyzické osobě. Občané i družstva mají stále možnost žádat o tyto půjčky ze SFRB do výše 50 % rozpočtových nákladů. Bližší informace poskytnou zaměstnaci finačního odboru.

Lubomír Toufar,
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter