Výběrové řízení na funkci: právník

2. září 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4307×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené VŠ právního směru

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • podrobná znalost zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • základní orientace v právních předpisech EU

 • znalost práce na PC

 • praxe ve veřejné správě vítána

 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.11.2011 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 23. 9. 2011

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „PRAV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter