Podklady nového Územního plánu Blansko

10. října 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3781×

Na základě Společného jednání k Návrhu územního plánu Blansko, které proběhlo s dotčenými orgány a dalšími subjekty na přelomu července a srpna 2011, a následného posouzení dokumentace Krajským úřadem, bylo na úřední desce MěÚ Blansko oznámeno veřejné projednání v rámci tzv. Řízení o územním plánu na 10. listopadu 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Návrh územního plánu byl zpracován na základě dokumentu Pokyny pro zpracování Návrhu územního plánu Blansko schváleného na 4. zasedání Zastupitelstva města Blansko 7. července 2011. Tento dokument, jehož obsah je dán stavebním zákonem, byl vyhotoven pořizovatelem na základě projednání Konceptu ÚP Blansko zpracovaného ve variantách, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Vlastní dokumentace má být vystavena k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů.

Veřejná vyhláška Oznámení vystavení a veřejného projednání Návrhu ÚP Blansko

Veřejné projednání Návrhu ÚP Blansko s odborným výkladem
se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 16 h
ve velké zasedací místnosti v 2.NP budovy MěÚ Blansko,
náměstí Republiky 1.

Návrh územního plánu Blansko je vystaven na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, a na odboru Investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, zejména v úřední dny, tzn. v pondělí a ve středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, kde mohou být uplatněny i případné připomínky a námitky.

Projednávané podklady upraveného
Návrhu územního plánu Blansko

podklady Řízení o návrhu, které bude ukončeno veřejným projednáním 10. listopadu 2011

Výrok OOP: Územní plán Blansko

Součásti odůvodnění OOP:

V souladu s §52 odst.3 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění může každý uplatnit své připomínky k Návrhu ÚP Blansko v termínu od 10. října 2011 do 10. listopadu 2011 (nejpozději při veřejném projednání). Dotčené osoby podle §52 odst.2 stavebního zákona mohou uplatnit námitky na formuláři pro podávání připomínek a námitek.

Formulář na připomínky nebo námitky k Návrhu ÚP Blansko ke stažení:

Kontaktní osoba – zástupce Pořizovatele ÚPD:
Ing. arch. Jiří Kouřil, tel. 516 775 710, e-mail : kouril@blansko.cz.

Pořizovatel doplňuje, že dokumentace projednaného Konceptu ÚP Blansko je přístupná prostřednictvím archivu webových stránek Města Blansko pod příslušným článkem z 03.01.2011. K dispozici jsou opravené dokumentace vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území SEA a RURÚ. Výchozí dokumentace Návrhu ÚP Blansko pro již uzavřené Společné jednání je přístupná prostřednictvím archivu webových stránek Města Blansko pod příslušným článkem z 13.07.2011.

Integrovaný operační program EU

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter