Střípky ze zastupitelstva

8. prosince 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2696×

Starosta blíže o některých schválených usneseních zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z důvodu pokračování druhé etapy akce „Regenerace sídliště Sever“ podáním žádosti o dotaci na MMR ČR bylo nutné projednání a schválení této záležitosti v zastupitelstvu města včetně závazku vyčlenění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2012.

Na zastupitelstvu bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým se vydává Územní plán formou opatření obecné povahy (něco jako obecně závazná vyhláška města). Současně s tím bylo rozhodnuto o uplatněných námitkách.  Tomuto závěrečnému kroku předcházel koncept Územního plánu a jeho veřejné projednání.

Z důvodů problémů především při doručování zásilek zastupitelstvo města schválilo vymezení částí v katastrálním území Těchov na Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice a Skalní mlýn. Dosud existovaly doručovací adresy pouze pro Obůrku a Těchov a zásilkové firmy hledaly např. adresáty bydlící na Češkovicích na Těchově.

Zastupitelstvo schválilo prodeje volných bytů v bytových domech, kde došlo k prodeji bytů  v roce 2010 dle schválených „Pravidel“ nájemníkům bytů za zvýhodněnou cenu. Tyto prodeje volných bytů formou nejvyšší nabídce budou nadále pokračovat do doby prodeje posledního bytu vlastněného městem Blanskem.

Nebytové prostory na ulici Leoše Janáčka má dlouhodobě v pronájmu Hnutí humanitární pomoci za účelem poskytování  sociálních a zdravotních služeb Domova Olga. Tato nezisková organizace zhodnotila majetek města ze získaných sponzorských darů téměř 5 miliony korun. Z důvodu získávání dalších sponzorských peněz požádalo Hnutí humanitární pomoci o bezúplatný převod, který zastupitelstvo schválilo s podmínkou provozování těchto služeb po dobu minimálně 15 roků .

Schválen byl dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Jedná se o zajištění financování systému IDS JMK zahrnující nadstandard pro rok 2012, který činí celkem necelých 994 tisíc korun a ve srovnání s rokem 2011 je částka o 36 tis. Kč nižší.

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blanska. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a v podstatě znamená z důvodu přechodných ustanovení zákona, že výherní hrací přístroje musí skončit nejpozději do konce roku 2012 a videoloterijní terminály do konce roku 2014. Město na základě zmocnění zákona, který umožňuje stanovit místo a čas pro provozování nebo místo a čas zákazu provozování schválilo třetí možnost a to zákaz provozování na celém území města.

Zastupitelstvo projednalo dotace z rozpočtu města v oblasti sportu pro rok 2011. Tímto bodem programu zastupitelstva města bylo schváleno povýšení dotace pro TJ ČKD o necelých 10 tis. Kč z důvodu příspěvku částečné úhrady nákladů spojených s účastí družstva kuželkářek na Poháru MBC v Makedonii.

Akční plán rozvoje sociálních služeb Města Blansko na rok 2012 byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů a tento plán zahrnuje nutné změny v oblast nabídky a poskytování sociálních služeb jak ve městě Blansko, tak ve správním obvodu obce s rozšířenou pravomocí. Na základě potřebnosti ze strany uživatelů bude poskytována odlehčovací služba, kterou zajistí Oblastní charita Blansko a službu osobní asistence pak nezisková organizace HEWER. V roce 2012 bude rozšířena kapacita sociální služby domova se zvláštním režimem pro seniory s kognitivními poruchami o 40 lůžek přístavbou Senior centra Blansko a o 50 lůžek organizací LUMINA ve Křtinách ( bývalý hotel Santini).

Zastupitelům byla podána pravidelná informace o zhodnocování volných finančních prostředků města společností Atlantik Asset Management, investiční společnost a. s. Od počátku zhodnocování, tj. od roku 2001, byly prostředky zhodnoceny celekm o více než 18 milionů korun.

Z důvodu toho, že končí posledním dnem roku 2011 smlouva se společností na zhodnocování volných finančních prostředků a s odůvodněním na minimalizaci ztrát a maximalizaci výnosů byl uzavřen dodatek smlouvy na tříleté období počínající 1. lednem 2012.

Schválená rozpočtová opatření reagovala především na to, že byly povýšeny příjmy z důvodu obdržených dotací, resp. na přesun prostředků z akcí, na kterých se podařilo ušetřit, na akce, které bylo nutno jako havarijní provést.

Z důvodu potřeby zaplacení vydražené kupní ceny za hotel Dukla byla vypsána veřejná zakázka na úvěr a na základě předložených nabídek byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka od Volksbank CZ, a. s., kterou doporučila rada města a nyní schválilo zastupitelstvo.

Lubomír Toufar
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter