Činnost odboru životního prostředí v roce 2012

21. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2772×

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko se skládá ze dvou oddělení, a to z oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší a dále z oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství. V roce 2012 vykonávalo jednotlivé činnosti odboru celkem devět pracovníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Odbor ŽP zabezpečoval činnost povodňových komisí města Blanska i obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) a dále též činnost komise pro životní prostředí. Díky příznivé zimě nemusely obě povodňové komise v roce 2012 řešit žádnou povodňovou situaci.

Komise pro životní prostředí se v průběhu roku 2012 sešla celkem čtyřikrát a na svých zasedáních se zabývala aktuálními problémy, které se dotýkaly životního prostředí města Blansko a jeho okolí.

V roce 2012 řešili pracovníci odboru životního prostředí na území správního obvodu ORP Blansko celkem tři havárie s potencionálním dopadem na životní prostředí.

Dne 24. března 2012 uniklo z proražené nádrže kamionu na silnici I/43 v úseku Závist – Černá Hora nezjištěné množství motorové nafty do silničního příkopu. Místo největšího úniku bylo zasypáno sorbentem, zbylá nafta z nádrže byla přečerpána do barelů. Nedošlo ke znečištění podzemních vod, nebyla stanovená žádná následná opatření.

Dne 30. června 2012 došlo při havárii osobního auta vlivem mikrospánku řidiče na silnici Jedovnice – Křtiny k úniku menšího množství motorové nafty a chladicí kapaliny do rybníka u arboreta. Skvrny na vodní ploše i vyteklá nafta na břehu rybníka byly asanovány sorbentem. Došlo k malému znečištění povrchové vody, nebyla stanovená žádná následná opatření.

Dne 20. července 2012 byly zjištěny skvrny neznámé látky, nezapáchající a nemísitelné s vodou v Blansku na řece Svitavě mezi mostem na Sportovní ostrov a prodejnou aut TOP AUTOSALON s.r.o. Úhyn vodních živočichů nebyl hlášen. Členové HZS provedli sanaci a zabezpečení nornou stěnou a zasypáním skvrn sorbentem. Chemická laboratoř odebrala vzorky, analýzou byla zjištěna kontaminace malým množstvím nepolárních extrahovatelných látek. Zdroj úniku nebyl zjištěn. Vzhledem k malému množství uniklé neznámé látky nebyla stanovená žádná následná opatření.

Z další činnosti odboru ŽP:

Na úseku vodního hospodářství byla do konce měsíce dubna 2012 byla zpracována majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod a úpraven vody za předchozí rok. Dále byla provedena revize vodohospodářského archivu.

Na úseku odpadového hospodářství byla do konce měsíce dubna 2012 zpracována roční hlášení původců odpadů do souhrnného vyhodnocení nakládání s odpady na území ORP Blansko.

Na úseku ochrany ovzduší byly zpoplatněny malé zdroje znečišťování ovzduší na území města Blansko a střední zdroje znečišťování ovzduší správního obvodu ORP Blansko. Souhrnná provozní evidence středních zdrojů byla za ORP Blansko zpracována počátkem měsíce července 2012.

Na úseku lesního hospodářství byl v měsíci lednu 2012 zpracován roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona. Po celý rok 2012 byl bedlivě sledován výskyt kůrovce v lesích na území ORP Blansko, v případě jeho zjištění byly vlastníci vyzýváni k neodkladnému zásahu z důvodu zabránění šíření tohoto škůdce. V průběhu roku 2012 byly předány lesní hospodářské osnovy celkem 55 vlastníkům lesa do 50 hektarů.

Na úseku myslivosti bylo v měsíci dubnu zpracováno vyhodnocení mysliveckého roku 2011/2012, dále se odbor životního prostředí podílel na uspořádání výroční chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v roce 2011.

Na úseku ochrany přírody byla v posledním čtvrtletí roku 2012 koordinována úprava památných stromů u silnice Blansko-Lažánky – Jedovnice dle zpracovaného odborného posudku.

Na úseku zemědělství byl v měsíci lednu 2012 zpracován roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Oproti roku 2011 došlo na odboru životního prostředí v roce 2012 k mírnému zvýšení počtu rozhodnutí (z 965 na 971) i počtu vydaných vyjádření a stanovisek (z 2761 na 2807). Počet odvolání proti vlastním rozhodnutím se snížil (z 5 na 2). Suma vybraných správních poplatků zůstala téměř na stejné úrovni (z 206 tisíc Kč klesla na 203 tisíc Kč), Zvýšila se částka udělených pokut (z 4,5 tisíce Kč na 20,5 tisíce Kč). Více v níže uvedeném sumáři.

Sumář za odbor životního prostředí

Celkem rozhodnutí

971

z toho – vodní hospodářství

220
- odpadové hospodářství 58
- ochrana ovzduší 112
- myslivost 99
- lesní hospodářství 45
- ochrana zemědělského půdního fondu 99
- ochrana přírody a krajiny 82

- rybářství

256

Počet odvolání proti vlastním rozhodnutím

2

Počet vyjádření

2 807

Počet podaných informací

22

Počet řešených havárií

3

Celkem uloženo na pokutách

20 500 Kč

Správní poplatky vybrány ve výši

202 770 Kč
Poplatky za znečišťování ovzduší malými zdroji vybrány ve výši 9 000 Kč
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter