Konkurz na pracovní místo ředitele MŠ

27. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3468×

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: MŠ Blansko, Divišova 2a a MŠ Blansko Dvorská 96.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • znalost školské problematiky a právních předpisů
  • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy (zejména organizační a řídící schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělávání)

  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

  3. strukturovaný profesní životopis

  4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu

  5. výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

  6. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců)

  7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy bude na základě výsledků konkurzního řízení jmenován na období 6 let.
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01.08.2013

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 19.04.2013 na adresu: Město Blansko, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, nám. Republiky 1, 678 24 Blansko. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Obálku označte slovy: „Neotvírat – konkurz + název příslušné příspěvkové organizace“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na kteroukoliv z uvedených příspěvkových organizací.

Ing. Lubomír Toufar

starosta města Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter